SalesAutopilot Szolgáltatói Szerződés

A SalesAutopilot szoftverszolgáltatás (SaaS) használatát 2018. május 25-ig a korábbi Végfelhasználói Szerződés szabályozta, május 25-től az európai egységes adatvédelmi rendeletnek megfelelő adatfeldolgozói szerződés, a SalesAutopilot Szolgáltatói Szerződés szabályozta 2018. július 5-ig. 2018. július 5-től a SalesAutopilot Szolgáltatási Szerződés szabályozza, mely szerződés egyben a GDPR által előírt Adatfeldolgozói Szerződés követelményeinek maradéktalanul megfelel, így az Adatfeldolgozói Szerződés szerepét is betölti.

A szerződés a szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megtörténtével jön létre.

A 2018. május 25-ig hatályban lévő Végfelhasználói Szerződés értelmében a SalesAutopilot 2018. április 25-én tájékoztatta minden ügyfelét az új szerződés tartalmáról, mely így az egyes ügyfelek vonatkozásában mint ráutaló magatartással a szoftver május 25. után való használatával hatályosodott.


1. A SalesAutopilot Szolgáltatói Szerződés tárgya

(1) Jelen Szerződés alapján a SalesAutopilot (szolgáltató) – szolgáltatási díj felszámítása mellett – a Szerződő részére a jelen Szerződésben meghatározott időtartam alatt és feltételek szerint biztosítja a www.SalesAutopilot.hu illetve www.SalesAutopilot.com internet-címen (továbbiakban: Weboldal) elérhető SalesAutopilot Szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételét és a Szolgáltatás nyújtását biztosító rendszer (szoftver és hardver elemek) (továbbiakban: Rendszer) működtetését.

(2) A Szolgáltatás keretében SalesAutopilot a https://www.salesautopilot.hu/mailmaster/ valamint a https://www.salesautopilot.hu/arak-konstrukciok/ weboldalakon feltüntetett Szolgáltatás elemeket, funkciókat nyújtja.

(3) Amennyiben Szerződő személyes adatok kezelésére, tárolására veszi igénybe az általa meghatározott elemek szerint összeállított Szolgáltatást, akkor adatkezelői minőségben jár el. Ebben a tekintetben a Szolgáltatás nyújtása során SalesAutopilot adatfeldolgozónak minősül, mert a Szolgáltatás keretében kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldást biztosítja Szerződő számára, a Rendszerben tárolt, kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósít meg. SalesAutopilot a Rendszerben tárolt személyes adatokat nem használhatja fel sem saját, sem harmadik fél javára, azokat nyilvánosságra nem hozhatja.

2. A szerződő felek

A SalesAutopilot Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5., Adószám: 25743500-2-41) (a továbbiakban: “SalesAutopilot”)

és

Ön illetve az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: “Szerződő”)

2.1. A szerződés létrejötte

(1) Szerződő a Weboldalon a Szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megerősítését követően, a további adatok megadásakor fogadja el jelen Szerződés rendelkezéseit a jelölőnégyzet megjelölésével majd a mentés gombra történő kattintással, ami egyben a szerződés létrejöttének minősül.

(2) Felek jelen Szerződésben megfogalmazott jogai és kötelezettségei ezt követően a szerződés megszűnéséig fennállnak. Szerződő vállalja a Szerződés rendelkezéseinek 2 maradéktalan betartását, valamint azt, hogy saját – vagy az általa képviselt jogi személy – nevében és javára köti, harmadik személy nevében vagy javára nem jár el.

(3) A fogyasztónak minősülő (azaz a Szolgáltatást magáncélból igénybe vevő) Szerződő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól értelmében a Regiszrációt követően 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Szerződőt ezen elállási joga csak abban az esetben illeti meg, ha a Szolgáltatás használatát ténylegesen még nem kezdte meg, azaz a még nem hozott létre egyetlen email listát vagy űrlapot a szoftverben, azaz a fogyasztónak minősülő Szerződőt nem illeti meg az elállás joga akkor, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a SalesAutopilot a teljesítést a Szerződő beleegyezésével megkezdte. Ha a SalesAutopilot a teljesítést a 14 napos határidő előtt megkezdte, a Szerződőt felmondási jog illeti meg. A felmondási jog gyakorlásával a szerződés a jövőre nézve megszűnik, de a már teljesített Szolgáltatások ellenértékét a SalesAutopilot kiszámlázhatja a Szerződőnek.

2.2. A szerződés tartama, a szerződés Szerződő általi felmondása

(1) A felek a szerződést határozatlan időre kötik.

(2) Szerződő a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés felmondása a szerződés létrehozáskor használt email címről a SalesAutopilot központi email címére (info@salesautopilot.hu) küldött e-mail üzenettel, vagy a SalesAutopilot Ügyfélszolgálati rendszerén keresztül küldött írásos üzenettel lehetséges.

(3) A szerződés Szerződő által történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg.

(4) Szerződő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett Szolgáltatások díját SalesAutopilot számára a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni.

(5) A Szerződés Szerződő általi felmondása esetén SalesAutopilot a Szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszünteti, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. haladéktalanul törli. Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatóak.

2.3. A szerződés SalesAutopilot általi felmondása

(1) SalesAutopilot a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

(2) SalesAutopilot a Szerződő súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szerződő a Szolgáltatást jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe, illetőleg ha fizetési kötelezettségének az esedékessé válást követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget.

(3) A szerződés SalesAutopilot által, azonnali hatállyal történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg, azonban SalesAutopilotnak lehetősége van a szerződésszegés észlelését követően azonnal felfüggeszteni a Szolgáltatás nyújtását.

(4) A szerződés SalesAutopilot által, 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg.

(5) SalesAutopilot a szerződés felmondását a Szerződő által megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi.

(6) Szerződő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett Szolgáltatások díját SalesAutopilot számára a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni.

(7) Amennyiben SalesAutopilot a szerződést a Szerződő súlyos szerződésszegése miatt mondja fel, a Szerződő által előre fizetett díjakat (pl. Prepaid ill. Éves csomagok díjai) SalesAutopilot nem köteles visszafizetni a Szerződőnek.

(8) A Szerződés SalesAutopilot általi – 30 napos vagy azonnali – felmondása esetén SalesAutopilot a Szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszünteti, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. haladéktalanul törli. Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatóak.

2.4. Szerződő kötelezettségei a szerződés felmondása esetén

(1) Szerződő köteles legkésőbb a szerződés megszűntetését követő első munkanap 24:00 óráig eltávolítani weboldaláról a Szolgáltatás adatbázisát igénybe vevő minden opt-in kaput, feliratkozási lehetőséget, és minden, a Szolgáltatással összefüggésben használt adatbeviteli űrlapot, az azokat bármilyen módon megjelenítő, vagy adatbázis kapcsolatot létesítő vagy lehetővé tevő kódrészletet.

(2) Amennyiben Szerződő a (1) pontban tárgyalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a SalesAutopilot felé fennálló fizetési kötelezettségét 30 napig nem teljesíti, SalesAutopilot kezdeményezheti, hogy a Szolgáltatással összefüggésben használt adatbeviteli űrlapok mentés gombjának megnyomásakor az űrlap köszönőüzenete helyett egy, a Szolgáltatás
használatára utaló hibaüzenet megjeleníteni. Ebben az esetben a látogató által az űrlapba bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre, valamint az adatbázis kapcsolatot létesítő kódrészletek az elvárt működést nem teljesítik.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. SalesAutopilot szerepe és a létrehozott tartalmak

(1) A Szerződő elismeri, hogy a SalesAutopilot kizárólagos feladata a Szolgáltatások működésének, valamint a Rendszer rendelkezésre állásának biztosítása. Errete kintettel SalesAutopilot nem hoz létre semmilyen tartalmat és se nem szerzője a Szolgáltatás segítségével küldött e-mailnek vagy egyéb tartalmi elemnek (űrlapok, landing page-k, SMS, DM levél, stb.). Ezek rendszeres ellenőrzését, a Szerződő által létrehozott tartalom figyelését nem végzi. SalesAutopilot kifejezetten elhárít minden olyan felelősséget, amely a hírlevelek elküldéséből származó közvetlen, jelentős vagy esetleges károkból ered.

(2) A SalesAutopilot Szolgáltatásán keresztül történő e-mail küldésekor a Szerződő felel a Rendszer használata során keletkezett tartalmak valódiságáért, és a Szerződő köteles megtéríteni a SalesAutopilotnál bekövetkezett minden olyan közvetlen vagy közvetett kárt vagy követelést, amely a Szerződő által a Szolgáltatás használatából ered.

(3) SalesAutopilot fenntartja a jogot, hogy felülvizsgáljon bármely a Szerződő által küldött vagy közzé tett tartalmat működési biztonságának fenntartása érdekében. A SalesAutopilot fenntartja a jogot, hogy bármely olyan tartalom esetén, amely megsérti a SalesAutopilot által definiált, az ezen szerződés 8. pontjában részletezett szabályokat, a tartalom megjelenítését, kiküldését felfüggessze és erről szerződőt értesítse.

3.2. Természetes személyek személyes adatainak adatkezelései
(1) Szerződő tudomásul veszi, hogy mindennemű adatgyűjtési és adatkezelési művelet részleteiről köteles az érintett magánszemélyeket a mindenkori jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztatni, és a jogszerű adatkezelés feltételeit megteremteni, aszerint eljárni. SalesAutopilotot a Szerződő ezen kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatban semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

(2) Érintett magánszemélyek által kezdeményezett eljárások (GDPR 1 14-19.§) ellátása érdekében SalesAutopilot funkciókat és dokumentációkat tesz elérhetővé Szerződő számára a Weboldalon, amelyek segítségével Szerződő fél eleget tud tenni az ilyen megkereséseknek.

(3) SalesAutopilot vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. § (2.)-ben foglaltak szerint jár el és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy Szerződőt a GDPR 33. § (1.) és (3.), valamint 34. § pontjaiban megjelöltek szerint érintő nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének Szerződő eleget tudjon tenni.

(4) Szerződő mint adatkezelő kijelenti, hogy mindennemű adatkezeleése vonatkozásában a GDPR 32. § pontjában megfogalmazott elvárásoknak megfelelően körültekintően megvizsgálja, hogy az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, a Rendeletnek való megfelelés érdekében milyen biztonsági intézkedések szükségesek, majd ezen szerződés létrejöttét megelőzően összehasonlítja ezeket SalesAutopilot által ezen szerződés 8. pontjában bemutatott intézkedésekkel, és ezalapján eldönti, hogy a SalesAutopilot által megvalósított biztonsági szint megfelel-e az általa folytatott illetve folytatni kívánt adatkezelésekkel szemben támasztott követelményeknek. Szerződő kifejezetten vállalja, hogy csak olyan adatkezelések vonatkozásában veszi igénybe SalesAutopilot Szolgáltatását, amelyek esetében meggyőződött róla, hogy a SalesAutopilot által megvalósított biztonsági szint megfelel az általa folytatott vagy folytatni kívánt adatkezelésekkel szemben támasztott adatbiztonsági követelményeknek.

3.3. Egyéb feltételek
(1) A SalesAutopilot ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szerződő e-mailjei a beállított időpontban elküldésre kerüljenek. Ennek ellenére a SalesAutopilot fenntartja a jogot az elküldés dátumának előzetes értesítés nélküli módosítására.

(2) A Szolgáltatás igénybe vétele során Szerződő több fiókot tud párhuzamosan működtetni. Minden egyes fiók önálló jogviszonynak minősül, és a szerződési feltételek minden egyes fiók létrehozatalánál elfogadásra kerülnek.

(3) SalesAutopilot nem vállalja, hogy több fiók adatait összevonja egy fiókba, egy fiók adatait megossza több fiók között, vagy bármilyen fiók bármely adatát átmozgassa bármely más fiókba.

(4) SalesAutopilot megteremti annak a lehetőségét, hogy automatizált eszközökkel (API, beépített és egyéb integrációk, Zapier, stb.) Szerződő a Szolgáltatás keretében tárolt adatait részben vagy egészben más informatikai rendszerbe transzferálja, ilyen rendszerekből a Szolgáltatásba átvigye, a Szolgáltatást az általa vagy megbízottja által fejlesztett kód (a továbbiakban Saját kód) alkalmazásával használja, vagy fenti eszközökkel a Szolgáltatás határain túl nyúló üzleti logikát valósítson meg.

(5) Az előző pontban nevesített adattranszferek megvalósulása, a Saját kód vagy a Szolgáltatásnak a Saját kód által érintett részének működése, valamint a Szolgáltatás határain túl nyúló üzleti logika vonatkozásában SalesAutopilot nem vállal felelősséget, valamint nem felel az így megvalósuló, elmaradó, vagy hibásan megvalósuló Szolgáltatási események által okozott kárért.

(6) SalesAutopilot a Szolgáltatás egyes elemeinek használatát a Szolgáltatás fejlesztése, optimalizálása, valamint üzletfejlesztési célból monitorozza, amely tevékenység semmilyen esetben nem jelenti a fiókban tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést.

(7) SalesAutopilot szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Szolgáltatások – ideértve a Szolgáltatás nyújtását biztosító szoftvert is – a jogviszony teljes tartama alatt megfelelnek a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a jogviszony teljes tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.

(8) SalesAutopilot szavatolja továbbá, hogy a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhasználó jelen szerződésben és a jogszabályban meghatározott jogainak gyakorlását a jogviszony alatt korlátozná vagy kizárná.

4. A szerzői jogról, védjegy

(1) A Szolgáltatás részeként működő szoftver elem, a rendszer működési know-how-ja és egyéb, a szerzői mű szintjét elérő információk (beépített képek, fényképek, animáció, videó- és hangfelvétel, zene, szöveg és kisalkalmazások) a szerzői jogi törvény védelme alatt ál. A szerzői jogok kizárólagos jogosultja a SalesAutopilot. A Szolgáltatás használata során a SalesAutopilot nem kizárólagos, és nem átruházható felhasználási jogot (licencet) ad a Szerződőnak a szerzői jogilag védett elemekre.

(2) A Szolgáltatás használata során keletkező tartalomra, adatra, információra, egyedi megoldásokra és alkalmazásokra vonatkozó összes szerzői jogi védelem Szerződőt illeti meg. Jelen Szerződés elfogadásával Szerződő visszavonhatatlan jogosultságot enged a szerzői védelem alatt álló megoldások SalesAutopilot általi jelen szerződés szerinti felhasználására a szerződés tartama alatt, valamint arra, hogy a Szolgáltatás általa kialakított alkalmazási módját SalesAutopilot oktatási céllal felhasználja.

(3) Jelen Szerződés nem biztosít semmilyen, a SalesAutopilot vagy alávállalkozói bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

5. Szolgáltatás Szerződő vagy megbízottja általi igénybe vétele

(1) Szerződő jogosult a Szolgáltatás használata céljából az általa kijelölt, vele munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek részére hozzáférést biztosítani, e-mail címüket megadni, valamint részükre felhasználónevet és jelszót létrehozni.

(2) Szerződő felelős az általa megadott felhasználónév és jelszó bizalmas kezeléséért, annak harmadik személlyel való közlése szerződésszegésnek minősül. Továbbá Szerződő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb Szerződői hozzáférések felhasználásával történt.

(3) Szerződő szavatol azért, hogy rendelkezik az általa megadott hozzáférési adatoknak (e-mail cím, Szerződő név, jelszó, mobiltelefonszám) a Szolgáltatás keretén belül történő jogszerű használatához és különösen a Szolgáltatás új felhasználó rögzítésére szolgáló felületén való rögzítéséhez szükséges felhatalmazással.

(4) Amennyiben a Szerződő több személynek is hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz (a továbbiakban Felhasználók), Szerződő felelős az egyes Felhasználók jogosultsági szintjeinek megfelelő beállításáért, különös tekintettel a pénzügyi jogosultságra és az adminisztrátori jogosultságra. SalesAutopilot minden a nem megfelelő jogosultsági szintek kiadására visszavezethető kár felelősségét a Szerződőre hárítja.

6. Egyéb jogok és korlátozások

(1) A Szerződő a Szolgáltatás használatára kizárólag az alábbiakban foglalt korlátozások figyelembevételével, illetve jogok tiszteletben tartásával jogosult.

6.1.A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások

(1) Szerződő elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a SalesAutopilot Szolgáltatásával kapcsolatban.

6.2.Többszörös felhasználás

(1) Szerződő a Szolgáltatást kizárólag saját üzleti céljaira használhatja fel. Erre tekintettel tilos – többek között – az olyan jellegű használat, amelynek keretében ugyanazon fiókon keresztül az azonos cégcsoportba tartozó vállalkozások érdekében történik a Szolgáltatás használata. Tilos továbbá Szolgáltatás bármilyen más használata, amely a Szerződőtől eltérő jogi vagy természetes személy, vagy egyéb szervezet céljára történik (pl. ügynökségi használat). Az ügynökségek céljaira a SalesAutopilot Partnerprogramja ad megfelelő megoldást.

(2) Az ezen pont (1) bekezdésében megfogalmazott tiltás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. A SalesAutopilot Használatának szabályai

(1) Az e-mail küldéssel kapcsolatban a Szerződő kijelenti, hogy:

(a) Nem küld kéretlen reklámleveleket, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Kéretlen levélküldésről akkor beszélünk, ha olyan címzettnek küldenek levelet, aki nem tett a számára történő levélküldéshez való hozzájáruló nyilatkozatot még az első számára való levélküldés előtt. Ide tartozik a megtévesztő, félrevezető tartalmú levél is, különösen, ha a címzettben azt a látszatot kelti, hogy egy általa ismert, a feladótól eltérő harmadik személytől származik a levél. A spam ellenes szabályok megszegésékor követendő eljárásrend részletesen a Weboldalon található meg.

(b) Nem használja a Szolgáltatást törvénytelen célokra.

(c) Nem zaklat, fenyeget, nem okoz kényelmetlenséget, bosszúságot más személy(ek)nek.

(d) Nem küld vagy jelentet meg félreérthetetlenül erotikus tartalmú képeket, vagy olyan anyagot, amely durván támadja a web közösségét, beleértve a rasszista, gyűlöletkeltő, szentségtörő képeket és tartalmakat, illetve amelyeket a SalesAutopilot ilyennek ítél.

(e) Nem küld vagy jelentet meg semmilyen rágalmazó, sértő, pontatlan, obszcén, szentségtörő vagy erőszakkeltő anyagot, vagy amely etnikailag támadó jellegű.

(f) Nem bátorít olyan információ vagy szoftver használatára vagy továbbküldésére amely sért bármilyen helyi, állami, vagy nemzetközi törvényt, jogszabályt.

(g) A szerzői jog jogosultjának beleegyezése nélkül nem használ fel vagy reprodukál semmiféle olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvény véd.

(h) Nem továbbít olyan tartalmat amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít bármilyen csoport vagy személy ellen.

(i) Nem küld olyan tartalmat amely hivatkozást tartalmaz szexuális, pornográf, ízetlen képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális tartalomra, úgymint illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.

(2) Abban az esetben, ha a Szerződő a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a fentiek megsértésével összefüggésben a Szerződő Szolgáltatáshoz vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.

8. Használat és tárolás

(1) SalesAutopilot a Rendszeren keresztül biztosítja a Szolgáltatás keretében keletkezett Szerződői adatok, e-mail listák, e-mailek, statisztikák, jelentések, beállítások és más, a Szerződővel összefüggő adatok tárolását. SalesAutopilot vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:

(a) SalesAutopilot vállalja, hogy a Szerződő számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Szerződő Adataihoz csak a Szerződő által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

(b) SalesAutopilot vállalja, hogy Szerződő jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.

(c) SalesAutopilot vállalja, hogy a Szerződő számára létrehozott felhasználói felület adatforgalmát a mindenkor elérhető, a technika aktuális állásának megfelelő titkosítással védi (mely az ezen szerződés hatályba lépésének időpontjában az SHA-256 titkosítás), és ennek igazolására Hitelességi Bizonyítványt szerez be.

(d) SalesAutopilot vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja valamint összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.

(2) SalesAutopilot az alábbiakban megjelölt biztonsági szintek vagy megoldások, valamint azokkal azonos vagy magasabb biztonsági szintet jelentő eljárások alkalmazását vállalja.

Adatközpont

 • Szervereink fizikailag az Amazon AWS (Amazon Ireland) szerverparkjában vannak, ahol a legmagasabb szintű biztonsági intézkedéssekkel védik a szervereket (biometrikus azonosítás, az adatközpont fizikai helye titkos).
 • DDOS támadás elleni védelem.
 • Az Amazon AWS tanúsítványai: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC
  1, SOC 2 and SOC 3, PCI DSS Level 1, CISPE, CSA.
 • Több szintű azonosítás (MFA) a szerverekhez való hozzáférésnél.
 • Szerverek között titkosítot kommunikáció.
 • Hozzáférések és kritikus tevékenységek folyamatos monitorozása AWS Trusted Advisor, Cloudwatch és Cloudtrail segítségével.

Adatvesztés és meghibásodás elleni védelem

 • Minden ügyfeleink által kezelt adatbázis dedikáltan elkülönülten kerül tárolásra.
 • Meghibásodás, adatvesztés esetén 2 órán belül visszaállítjuk az adatokat.
 • Rendszeres mentés különálló szerverekre.

Alkalmazás szintű biztonság

 • Fiókok jelszavai hash-elve vannak tárolva, az alkalmazottaink nem láthatják a valódi jelszavakat. Ha elveszti a jelszavát, akkor újat kell megadni.
 • Bejelentkező oldal TLS-en titkosítva kommunikál az alkalmazással.
 • A teljes SalesAutopilot alkalmazás TLS-el van titkosítva.
 • Folyamatosan ellenőrizzük a rendszerünk biztonságosságát.

Felhasználói szintű biztonság

 • Különböző jogosultsági szintek beállításának lehetősége felhasználónként, projektmappánként, email lista mezőnként.
 • Emberi erőforrással figyeljük a rendellenes email aktivitást.

Belső IT védelem

 • Alkalmazottakat oktatjuk a legjobb biztonsági gyakorlatra.

Az adatközpontot üzemeltető rendszergazdák által alkalmazott biztonsági szint:

IT oldalról:

 • Aes-xts 256 local disk encription minden lokális kliensgép disken.
 • Aws belépéskor ugrókódos two step verification.
 • Aws config logokba mentődik minden elvégzett módosítás.
 • Minden munkavállaló a saját egyedi ssh kulccsával kapcsolódik a szerverekhez.
 • Bizonyos komponensek csak a lokális hálózatból érhetőek el 256 bites encripted tunnelen keresztül.

Fizikai oldalról:

 • 0-24 portaszolgálat, és kamerás megfigyelés
 • Kártyás beléptetés
 • Naplózott ki – és belépések

9. A szolgáltatás díjszámítása

(1) A Szerződő a Szolgáltatás igénybevétele során több fiókot is létrehozhat az igényei szerint kiválasztott Szolgáltatási elemek és díjtétel szerint. Az egyes fiókokhoz tartozó Szolgáltatások kiszámlázása egyedi számlákban történik, vagyis ha Szerződő több fiókkal rendelkezik, több számla tartalmazza fizetési kötelezettségét.

(2) A Szolgáltatás tekintetében két féle díjszámítási mód létezik. Az „ÚJ Díjszámítási Mód” a 2016. október 1-től választható díjszámítási mód (adatbázis méret alapú díjszámítás) a https://www.salesautopilot.hu/arak-konstrukciok/ menüpont alatt a Weboldalon elérhető. A „RÉGI Díjszámítási Mód” az ezt megelőzően alkalmazott (email küldés alapú) díjszámítási mód, mely a következő PDF dokumentumban tekinthető meg: https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/documents/Arak-MailMaster-1601.pdf.

(3) A Régi Díjszámítási Mód keretében kétféle díjcsomag létezik: Prepaid (előre fizetett) és Havidíjas.

(4) Prepaid csomagok: A Prepaid csomagok meghatározott darabszámú e-mail elküldésére jogosítják fel a felhasználót a rendelkezésre állási időn belül, valamint meghatározott mennyiségű kiegészítő szolgáltatást / funkciót tartalmaznak.

(5) A Prepaid csomagok megrendeléskor azonnal aktiválódnak, díjuk azonnal esedékessé válik. Sikeres bankkártyás fizetés esetén a Prepaid csomagok azonnal aktiválódnak. Átutalásos fizetés esetén a Prepaid csomagok a csomag díjának megfizetését követően, annak adminisztrációját követően aktiválódnak.

(6) Váltás Prepaid csomagról Havidíjas csomagra: Abban az esetben, ha felhasználó Prepaid csomagja kimerül, vagy annak rendelkezésre állási ideje lejár, és Felhasználó nem vásárol újabb Prepaid keretet a kimerülést vagy lejáratot megelőzőleg, a Szolgáltatás automatikusan Havidíjas csomagra vált annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása ne szakadjon meg. Ilyen esetben a csomagváltást követő első munkanapon még lehetőség van az előző Prepaid csomag kimerülésének napjáig visszamenőlegesen új Prepaid csomag vásárlására.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben leírt esetben a Prepaid keret kimerülését követő első munkanapon nem történik újabb Prepaid keret vásárlása, akkor a szolgáltatás nyújtása a kimerülés napjától kezdve Havidíjas csomagban történik legalább a következő Prepaid csomag vásárlásáig, és ezen Havidíjas időszakra tört havi díjat kell fizetni a Havidíjas csomagok mindenkori díjszabásának megfelelően.

(8) Felhasználó általi csomagváltás Havidíjas csomagról Prepaid csomagra: Amikor a Felhasználó Havidíjas csomagról Prepaid csomagra vált – azaz Prepaid csomagot vásárol -, a csomagváltás napjáig tört havi díjat kell fizetni a Havidíjas csomag díjszámításának alapján.

(9) Az Új Díjszámítási Mód keretében funkcionális Szolgáltatási csomagok közül választhat a Szerződő, és a fiókban kezelt adatbázis mérete alapján kerül meghatározásra a szoftver díja. A részletes díjakat a mindenkori ártáblázat tartalmazza, melyet SalesAutopilot a Weboldalon tesz közzé.

(10) Szerződő tudomásul veszi, hogy 2019. január 1-ével a RÉGI Díjszámítási Mód-ról minden még azt használó SalesAutopilot fiók átállításra kerül az ÚJ Díjszámítási Mód-ra.

(11) Szerződő tudomásul veszi, hogy az előző ponttal egyidejűleg a RÉGI Díjszámítási Mód szerint vásárolt Prepaid csomagok aktuális fel nem használt kerete időarányosan visszafizetésre kerül Szerződő számára, és a továbbiakban Prepaid csomag nem rendelhető.

(12) A SalesAutopilot jogosult áthárítani a díjfizetés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeit.

10. A Szolgáltatás díjfizetése

(1) A Szolgáltatás fizetendő havidíjai minden naptári hónap lezárultával a hónap első naptári napján kerülnek kiszámlázásra, méghozzá azon díjszámítási mód és azon Szolgáltatási csomag díjszámításának megfelelően, amely csomag számlázáskor az adott fiókban be van állítva.

(2) A díjak kiegyenlítésének határideje a számla kiállítását követő 8. nap. SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben – különösképpen a Szolgáltatás megrendelésének hónapjában – a törthavi díjakat egy hónapos csúszással, az első egész havi díjjal együtt számlázza ki.

(3) Amennyiben Szerződő a számlázási adatait a számla kiállítását követően kívánja megváltoztatni, SalesAutopilot fenntartja a jogot egyszeri 5000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj felszámítására.

(4) A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a SalesAutopilot jogosult késedelmi kamatot kiszámlázni a Szerződőnek. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett fizetési kötelezettség, mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összege. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

(5) Ha a Szerződő egyik fennálló fiókja tekintetében késedelembe esik, a tartozás rendezéséig SalesAutopilot a Szerződő minden további fiókjára ugyanazon eljárást alkalmazhatja, amelyet a késedelembe esett fiók vonatkozásában a 10.1-10.3 pontok értelmében alkalmazhat.

(6) A Szolgáltatás lemondása esetén a Szerződő köteles egyidejűleg a Szolgáltatással kapcsolatban fennálló díjtartozását rendezni.

(7) A Szolgáltatás vonatkozásában megfizetett díj az ahhoz tartozó fiókhoz kapcsolódik. SalesAutopilot nem vállalja, hogy bármilyen megfizetett díjat más SalesAutopilot fiók tevékenysége céljára számoljon el, mint amely fiókhoz az adott díj eredetileg számlázásra került.

10.1. A Szolgáltatás korlátozása a díjfizetés elmaradása miatt

(1) Amennyiben Szerződő – fiókok számától függetlenül – az esedékes díjakat a SalesAutopilot részére az aktuális fizetési határidőre nem fizeti meg, SalesAutopilot – előzetes figyelmeztetéssel vagy anélkül – a késedelmes tételek beérkezéséig – korlátozhatja a Szolgáltatás nyújtását, melynek keretében:

(i) A beállított emailek, SMS-ek nem kerülnek elküldésre, DM levelek nem kerülnek legenerálásra.

10.2. A Szolgáltatás felfüggesztése 15 naptári napot meghaladó tartozás esetén

(1) Amennyiben a fizetési késedelem mértéke meghaladja a 15 naptári napot, SalesAutopilot felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását, melynek keretében:

(i) a SalesAutopilot űrlapok nem rögzítenek feliratkozókat, megrendeléseket, adatmódosításokat.

(ii) A beállított emailek, SMS-ek nem kerülnek elküldésre, DM levelek nem kerülnek legenerálásra.

(iii) Szerződő a fiókjában csak adminisztratív funkciókat éri el, felépített rendszeréhez nem fér hozzá.

(iv) Amennyiben Szerződő a fennálló tartozását teljesíti és 10.000 Forint + ÁFA újraaktiválási díj megfizet, akkor a feljebb nevesített, korlátozott funkciók újra elérhetővé válnak.

(v) Az ebben az időszakban beérkező érintetti megkeresések (GDPR 14. – 21. §) teljesítésében SalesAutopilot Ügyfélszolgálata közreműködik a szükséges információk rendelkezésre bocsátásával. Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében Szerződő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag ebből a célból a Szerződés fennállása alatt SalesAutopilot hozzáférhessen az általa a Szolgáltatás keretében
tárolt és kezelt személyes adatokhoz.

10.3. A szerződés SalesAutopilot által történő azonnali hatályú felmondása 30 naptári napot meghaladó tartozás esetén

(1) Amennyiben a fizetési késedelem mértéke eléri a 30 naptári napot, SalesAutopilot jelen szerződést az ezen szerződés 2.3 pontjának (2) bekezdése értelmében azonnali hatállyal felmondhatja.

10.4. Automatikus bankkártya terheléssel történő díj kiegyenlítés
(1) SalesAutopilot vállalja, hogy a késedelmes díjfizetések elkerülésének érdekében Szerződő számára lehetővé teszi, hogy az aktuális Szolgáltatási díjakat automatikus bankkártya terheléssel egyenlítse ki. Ezen lehetőség a Szerződő SalesAutopilot fiókjának Adminisztráció / Számlázási beállítások menüpontjában érhető el.

11. Kártérítési felelősség kizárása

A SalesAutopilot a szerződésre alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a kártérítési felelősségét a Szolgáltatás használatából eredő összes kárért.

12. A szerződés és a díjak módosítása

(1) A Szolgáltatás díjait SalesAutopilot a Weboldalon elérhető mindenkori árjegyzékében teszi közzé.

(2) SalesAutopilot jogosult a jelen szerződést valamint a Szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. A szerződés módosítása a Weboldalon történő közzététellel hatályosul. A Szerződő kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje. A Szolgáltatás használatának folytatásával a Szerződő ráutaló magatartásával elfogadja a szerződés megváltozott rendelkezéseit.

(3) Minden olyan esetben, amikor a módosulások olyan Szolgáltatást érintenek, amelyet már legalább 1 Szerződő használ, SalesAutopilot köteles a módosulásról 30 nappal az érvénybe lépést megelőzően értesítést küldeni a Szerződőnek a Szerződő által megadott e-mail címére, és ezzel egyidőben a Weboldalon elhelyezni a módosulásra vonatkozó tájékoztatást.

(4) Minden olyan esetben, amikor a módosulások kizárólag újonnan bevezetett Szolgáltatásokat érintenek, azaz a szóban forgó Szolgáltatásokat még egyetlen Szerződő sem használja, SalesAutopilotnek jogában áll a módosulással kapcsolatos tájékoztatást a megfelelő weboldalon való elhelyezésre korlátozni.

(5) Szerződő vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló menüpontban megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja.

(6) Szerződő kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az árak vagy a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, SalesAutopilotot ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés valamint árjegyzék eljutott volna hozzá.

13. Támogatás

(1) SalesAutopilot a Szolgáltatás használatának elősegítése érdekében Szerződői számára ügyfélszolgálatot tart fenn, amely az ésszerű és rendeltetésszerű megkeresések kezelését vállalja.

(2) SalesAutopilot kizárja az alábbi támogatási formákat az ügyfélszolgálaton keresztül igénybe vehetők köréből:

 • A Szolgáltatásnak nem része a SalesAutopilot fiókban való bármilyen beállítás elvégzése, módosítása, bármilyen üzleti folyamat kialakítása, módosítása, támogatása, vagy elemzése.
 • A Szolgáltatásnak nem része Szerződő Saját kódjában keletkezett vagy feltételezett hiba elemzése, hibakeresése, hibajavítása, támogatása, vagy akár csak megismerése.
 • A szolgáltatásnak nem része a felhasználó vagy megbízottja által a SalesAutopilot rendszerét más rendszerrel összekapcsoló kód, megismerése, elemzése, javítása, kiegészítése, továbbfejlesztése, támogatása.
 • A támogatás ezen kívül nem helyettesíti a Szolgáltatással kapcsolatos tréningeket.

(3) Fentieken túl SalesAutopilot nem vállal felelősséget a fiókban hibásan megvalósított üzleti logika által okozott károkért.

(4) Felek külön megállapodásban rögzítik, ha Szerződő a Szerződés ezen pontjának (2.) bekezdésében felsorolt esetek kivizsgálása, elemzése, javítása, kiegészítése, továbbfejlesztése vonatkozásában ellenszolgáltatás fejében nyújtott támogatást igényel.

(5) SalesAutopilot ezen támogatása a mindenkor érvényes Tanácsadói / Fejlesztői óradíjak szerint történik, melyeket SalesAutopilot a Weboldal Árak aloldalán tesz közzé.

14. Ingyenes fiók

(1) A Szerződőnek lehetősége van ingyenes fiók regisztrálására, melynek célja a Szolgáltatás részleteinek megismerése, a fizetős Szolgáltatás igénybe vétele előtti megfelelő tájékozódás.

(2) Az egy természetes vagy jogi személy által regisztrált és használt ingyenes fiókok száma egy adott időpontban nem haladhatja meg az egy darabot.

(3) SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a SalesAutopilot az előző pontban szereplő szabályt megszegő, vagy SalesAutopilot üzleti érdekeit sértő fióktevékenységet észlel, akkor figyelmeztetés nélkül felfüggessze a Szerződő ingyenes fiókját.

(4) Szerződő kifejezetten elfogadja, hogy Fizetős fiókból Ingyenes fiókba visszaváltani nem lehetséges.

(5) Szerződő tudomásul veszi, hogy SalesAutopilot jogosult a 12 hónapon túl használaton kívül lévő fiók vonatkozásában a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ezzel egyidejűleg az ezen szerződés 2.3 pontjának (8) bekezdése értelmében a Szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszüntetni, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. haladéktalanul törölni. SalesAutopilot Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatóak. 12 hónapon túl használaton kívüli fióknak minősül azon fiók, amelybe felhasználó ezen időszak alatt egyszer sem lépett be.

15. A fiók szüneteltetése

Amennyiben a Szerződő ideiglenesen nem kívánja használnia Szolgáltatást, de adatait biztonságos és később felhasználható módon kívánja tárolni, úgy szüneteltetési díjat szükséges fizetnie. Ennek mértéke a mindenkori szoftver havidíj (legszűkebb funkcionalitású csomag) adatbázisához tartozó értékének 10%-a, de minimum 4.000 Ft + áfa / hó.

16. Referencia

A Szerződő – ettől eltérő írásbeli jognyilatkozata hiányában – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a SalesAutopilot referenciaként megjelenítse a www.salesautopilot.hu valamint a www.salesautopilot.com weboldalon a Szerződő vagy termékének nevét vagy logóját.

17. Egyebek

A jelen szolgáltatói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény, illetve a Weboldalon közzétett Szolgáltatásleírások az irányadók.

1: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)