SalesAutopilot
Szolgáltatási Szerződés

A SalesAutopilot szoftverszolgáltatás (SaaS) használatát az ezen az oldalon található SalesAutopilot Szolgáltatási Szerződés szabályozza, amely szerződés egyben a GDPR által előírt Adatfeldolgozói Szerződés követelményeinek maradéktalanul megfelel, így az Adatfeldolgozói Szerződés szerepét is betölti.

A szerződés a szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megtörténtével jön létre.

 • Az alábbiakban a 2020. június 1. óta hatályban lévő – GDPR-nak megfelelő – Szolgáltatási Szerződést találod.

1. A SalesAutopilot Szolgáltatási Szerződés tárgya

(1) Jelen Szerződés alapján a SalesAutopilot (szolgáltató) – szolgáltatási díj felszámítása mellett – a Szerződő részére a jelen Szerződésben meghatározott időtartam alatt és feltételek szerint biztosítja a www.SalesAutopilot.hu illetve www.SalesAutopilot.com internet-címen (továbbiakban: Weboldal) elérhető SalesAutopilot Szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételét és a Szolgáltatás nyújtását biztosító rendszer (szoftver és hardver elemek) (továbbiakban: Rendszer) működtetését.

(2) A Szolgáltatás keretében SalesAutopilot a https://www.salesautopilot.hu weboldalon feltüntetett Szolgáltatás elemeket, funkciókat nyújtja.

2. A szerződő felek

A SalesAutopilot Kft. (székhelye 2022. március 22-ig: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.., székhelye 2022. március 23-tól:  1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. V. em. 1.; Adószám: 25743500-2-41) (a továbbiakban: „SalesAutopilot„)

és

Ön illetve az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: „Szerződő„).

2.1. A szerződés létrejötte

(1) Szerződő a Weboldalon a Szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megerősítését követően, a további adatok megadásakor fogadja el jelen Szerződés rendelkezéseit a jelölőnégyzet megjelölésével majd a mentés gombra történő kattintással, ami egyben a szerződés létrejöttének minősül.

(2) Felek jelen Szerződésben megfogalmazott jogai és kötelezettségei ezt követően a szerződés megszűnéséig fennállnak. Szerződő vállalja a Szerződés rendelkezéseinek maradéktalan betartását, valamint azt, hogy saját – vagy az általa képviselt jogi személy – nevében és javára köti, harmadik személy nevében vagy javára nem jár el.

(3) A fogyasztónak minősülő (azaz a Szolgáltatást magáncélból igénybe vevő) Szerződő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól értelmében a szerződéskötést követően 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Szerződőt ezen elállási joga csak abban az esetben illeti meg, ha a Szolgáltatás használatát ténylegesen még nem kezdte meg, azaz még nem hozott létre egyetlen email listát vagy űrlapot a szoftverben, azaz a fogyasztónak minősülő Szerződőt nem illeti meg az elállás joga akkor, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a SalesAutopilot a teljesítést a Szerződő beleegyezésével megkezdte. Ha a SalesAutopilot a teljesítést a 14 napos határidő előtt megkezdte, a Szerződőt felmondási jog illeti meg. A felmondási jog gyakorlásával a szerződés a jövőre nézve megszűnik, de a már teljesített Szolgáltatások ellenértékét a SalesAutopilot kiszámlázhatja a Szerződőnek.

(4) Szerződő mint adatkezelő kijelenti, hogy mindennemű adatkezelése vonatkozásában a GDPR1 32. § pontjában megfogalmazott elvárásoknak megfelelően körültekintően megvizsgálja, hogy az általa kezelt személyes adatok tekintetében a Rendeletnek való megfelelés érdekében milyen biztonsági intézkedések szükségesek, és a szerződés létrejöttét megelőzően összehasonlítja ezeket a SalesAutopilot által a szerződés 8. pontjában bemutatott intézkedésekkel. Az összevetés eredménye alapján eldönti, hogy a SalesAutopilot által megvalósított biztonsági szint megfelel-e az általa folytatott, illetve folytatni kívánt adatkezelésekkel szemben támasztott adatbiztonsági és egyéb követelményeknek. Szerződő kifejezetten vállalja, hogy csak olyan adatkezelések vonatkozásában veszi igénybe SalesAutopilot Szolgáltatását, amelyek esetében meggyőződött róla, hogy a SalesAutopilot által megvalósított adatbiztonsági szint megfelel az általa folytatott vagy folytatni kívánt adatkezelésekkel szemben támasztott adatbiztonsági követelményeknek.

2.2. A szerződés tartama, a szerződés Szerződő általi felmondása

(1) A felek a szerződést határozatlan időre kötik.

(2) Szerződő a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés felmondása a szerződés létrehozásakor használt email címről a SalesAutopilot központi email címére (info@salesautopilot.hu) küldött e-mail üzenettel, vagy a SalesAutopilot Ügyfélszolgálati rendszerén keresztül küldött írásos üzenettel lehetséges.

(3) A szerződés Szerződő által történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg.

(4) Szerződő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett Szolgáltatások díját SalesAutopilot számára a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni.

(5) A Szerződés Szerződő általi felmondása esetén SalesAutopilot a Szolgáltatás nyújtását a (3) bekezdés szerint megszünteti, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. ezt követően haladéktalanul törli. A SalesAutopilot Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatók. Szerződő felelős azért, hogy a szerződés megszűnését megelőzően a Szolgáltatás igénybevétele során SalesAutopilot Rendszereiben tárolt adatokat törölje vagy kinyerje.

2.3. A szerződés SalesAutopilot általi felmondása

(1) SalesAutopilot a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

(2) SalesAutopilot a Szerződő súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szerződő a Szolgáltatást jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe, illetőleg ha fizetési kötelezettségének az esedékessé válást követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget.

(3) A szerződés SalesAutopilot által, azonnali hatállyal történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg Szerződő valamennyi fiókja tekintetében, azonban SalesAutopilotnak lehetősége van a szerződésszegés észlelését követően azonnal felfüggeszteni a Szolgáltatás nyújtását.

(4) A szerződés SalesAutopilot által, 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg Szerződő valamennyi fiókja tekintetében.

(5) SalesAutopilot a szerződés felmondását a Szerződő által a szerződő fiókjaiban megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi.

(6) Szerződő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett Szolgáltatások díját SalesAutopilot számára a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni.

(7) Amennyiben SalesAutopilot a szerződést a Szerződő súlyos szerződésszegése miatt mondja fel, a Szerződő által előre fizetett díjakat (pl. Prepaid ill. Éves csomagok díjai) SalesAutopilot nem köteles visszafizetni a Szerződőnek.

(8) A Szerződés SalesAutopilot általi – 30 napos vagy azonnali – felmondása esetén SalesAutopilot a Szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszünteti, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. haladéktalanul törli. Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatók. Szerződő felelős azért, hogy a szerződés megszűnését megelőzően – külön figyelemmel a 10.2. pont rendelkezéseire – a Szolgáltatás igénybevétele során SalesAutopilot Rendszereiben tárolt adatokat törölje vagy kinyerje.

2.4. Szerződő kötelezettségei a szerződés felmondása esetén

(1) Szerződő köteles legkésőbb a szerződés megszüntetését követő első munkanap 24:00 óráig eltávolítani weboldaláról a Szolgáltatás adatbázisát igénybe vevő minden opt-in kaput, feliratkozási lehetőséget, és minden, a Szolgáltatással összefüggésben használt adatbeviteli űrlapot, az azokat bármilyen módon megjelenítő, vagy adatbázis kapcsolatot létesítő vagy lehetővé tevő kódrészletet.

(2) Amennyiben Szerződő a (1) pontban tárgyalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a SalesAutopilot felé fennálló fizetési kötelezettségét 30 napig nem teljesíti, SalesAutopilot kezdeményezheti, hogy a Szolgáltatással összefüggésben használt adatbeviteli űrlapok mentés gombjának megnyomásakor az űrlap köszönőüzenete helyett egy, a Szolgáltatás használatára utaló hibaüzenet jelenjen meg. Ebben az esetben a látogató által az űrlapba bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre, valamint az adatbázis kapcsolatot létesítő kódrészletek az elvárt működést nem teljesítik.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. SalesAutopilot szerepe és a létrehozott tartalmak

(1) A Szerződő elismeri, hogy a SalesAutopilot kizárólagos feladata a Szolgáltatások működésének, valamint a Rendszer rendelkezésre állásának biztosítása. Erre tekintettel SalesAutopilot nem hoz létre semmilyen tartalmat és nem minősül szerzőnek a Szolgáltatás segítségével küldött e-mailek vagy egyéb tartalmak tekintetében (űrlapok, landing page-k, SMS, DM levél, stb.). Ezek rendszeres ellenőrzését, a Szerződő által létrehozott tartalom figyelését nem végzi. SalesAutopilot kifejezetten elhárít minden olyan felelősséget, amely a hírlevelek elküldéséből származó bármilyen eredetű közvetlen vagy közvetett károkból ered.

(2) A SalesAutopilot Szolgáltatásán keresztül történő e-mail küldésekor a Szerződő felel a Rendszer használata során keletkezett tartalmak valódiságáért, és a Szerződő köteles megtéríteni a SalesAutopilotnál bekövetkezett minden olyan közvetlen vagy közvetett kárt vagy követelést, amely a Szerződő által a Szolgáltatás használatából ered.

(3) SalesAutopilot fenntartja a jogot, hogy felülvizsgáljon bármely a Szerződő által küldött vagy közzé tett tartalmat működési biztonságának fenntartása érdekében. A SalesAutopilot fenntartja a jogot, hogy bármely olyan tartalom esetén, amely megsérti a SalesAutopilot által definiált, az ezen szerződés 7. pontjában részletezett szabályokat, a tartalom megjelenítését, kiküldését felfüggessze és erről a Szerződőt értesítse.

3.2. Természetes személyek személyes adatainak adatkezelései

(1) Amennyiben Szerződő személyes adatok kezelésére, tárolására veszi igénybe az általa meghatározott elemek szerint összeállított Szolgáltatást, akkor adatkezelői minőségben jár el. Ebben a tekintetben a Szolgáltatás nyújtása során SalesAutopilot adatfeldolgozónak minősül, mert a Szolgáltatás keretében kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldást biztosítja Szerződő számára, a Rendszerben tárolt, kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósít meg. SalesAutopilot a Rendszerben tárolt személyes adatokat nem használhatja fel sem saját, sem harmadik fél javára, azokat nyilvánosságra nem hozhatja.

(2) Szerződő tudomásul veszi, hogy mindennemű adatgyűjtési és adatkezelési művelet részleteiről köteles az érintett magánszemélyeket a mindenkori jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztatni, és a jogszerű adatkezelés feltételeit megteremteni, aszerint eljárni. SalesAutopilotot a Szerződő ezen kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatban semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

(3) A Szerződés teljesítése során kezelt személyes adatokat SalesAutopilot kizárólag a jelen szerződésben meghatározott módon, vagy a Szerződőtől kapott utasításoknak megfelelően kezelheti, kivéve amennyiben jogszabály arra kötelezi, hogy ilyen utasítás nélkül járjon el.

(4) SalesAutopilot vállalja, hogy a Szolgáltatás teljesítése során közreműködő dolgozóival a számukra mérvadó adatvédelmi rendelkezéseket megismerteti, és a munkavállalók írásban kötelezték magukat a titoktartásra, az adatok bizalmas kezelésére, vagy ennek megfelelő törvényes titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

(5) Szerződő hozzájárul a 8. pontban nevesített al-adatfeldolgozók SalesAutopilot általi igénybevételéhez a Szolgáltatás nyújtása érdekében. Ez a hozzájárulás kiterjed további al-adatfeldolgozók alkalmazására is Szerződő fél előzetes tájékoztatását követően.

(6) SalesAutopilot kijelenti, hogy a Szolgáltatás jelenleg nyújtott formájában történő, rendeltetésszerű használatával Szerződő által megvalósítható adatkezelés önmagában nem jelenthet magas kockázatot a természetes személyek alapvető jogaira és szabadságára nézve. Erre tekintettel SalesAutopilot nem látja indokoltnak azt, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdését vagy folytatását előzetes hatásvizsgálat lefolytatása előzze meg vagy támassza alá. Ugyanakkor SalesAutopilot felhívja Szerződő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás technikai lehetőséget ad arra, hogy más technológiai megoldásokkal együttműködjön, így pl. adatok átadását vagy fogadását végezze, amely adott esetben vezethet olyan adatkezeléshez, amikor előzetes hatásvizsgálat elvégzése kötelező. Ilyen vagy hasonló működési megoldások esetén Szerződő feladata az előzetes hatásvizsgálat lefolytatásának eldöntése és végrehajtása. SalesAutopilot a hatásvizsgálat megfelelő lefolytatása érdekében a mindenkori tanácsadói óradíjon támogatást nyújthat Szerződő számára Szerződő erre vonatkozó kérése esetén. Abban az esetben, ha további szakértő (pl. jogi tanácsadó) bevonása válik szükségessé, arra SalesAutopilot javaslatot tehet szerződő számára, de további szakértő bevonásáról nem dönthet.

(7) SalesAutopilot oktatóanyagokkal, funkciók rendelkezésre bocsátásával, tréningekkel segíti Szerződőt a GDPR 28. § (3) f) pontjában megfogalmazott elvárásnak megfelelően, azonban Szerződő felelősségi körébe tartozik, hogy az így biztosított támogatásból mikor és mennyit vesz igénybe, azt hogyan építi be adatkezelési folyamataiba.

(8) Érintett magánszemélyek által kezdeményezett eljárások (GDPR 1 14 – 21.§) ellátása érdekében SalesAutopilot funkciókat és dokumentációkat tesz elérhetővé Szerződő számára a Weboldalon, amelyek segítségével Szerződő fél teljeskörűen eleget tud tenni az ilyen megkereséseknek.

(9) SalesAutopilot vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. § (2.)-ben foglaltak szerint jár el és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy Szerződő a GDPR 33. § (1.) és (3.), valamint 34. § pontjaiban megjelöltek szerinti nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. Amennyiben az adatvédelmi incidens a SalesAutopilot felelősségi körébe tartozó eseményből adódóan következik be, úgy SalesAutopilot ezen adatszolgáltatási kötelezettségének az incidens bekövetkezésének megállapítását követően haladéktalanul eleget tesz a jogszabályok szerint. Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens Szerződő magatartásának a következménye vagy az ő érdekkörében, felelőssége alatt merül fel, úgy az incidens kivizsgálásában SalesAutopilot szakértői támogatást adhat a mindenkori tanácsadói óradíjon.

(10) Szerződő jogosult ellenőrizni az SalesAutopilot-nál a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek végrehajtását. Szerződő írásbeli kérésére SalesAutopilot igazolja az adatvédelmi előírások betartását. Felek rögzítik ezzel a vállalással kapcsolatosan, hogy SalesAutopilot igazolási kötelezettsége csak a mindenkori adatkezeléssel arányos lehet, nem róhat rá aránytalan terhet és annak ütemezését a konkrét munkák, feladatokra tekintettel előre egyeztetett időpontra állapítják meg, oly módon, hogy az SalesAutopilot Adatfeldolgozó napi feladatvégzését és ezáltal üzleti jogos érdekét aránytalanul ne nehezítse. Szerződő köteles megküldeni kérdéseit, vizsgálati szempontjait, amelyekre a fentiek szerint egyeztetett időpontban (min. 30 nap) válaszol SalesAutopilot és erre vonatkozó igény esetén biztosít lehetőséget helyszíni ellenőrzésre.

3.3. Egyéb feltételek

(1) A SalesAutopilot ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szerződő e-mailjei a beállított időpontban elküldésre kerüljenek. Ennek ellenére a SalesAutopilot fenntartja a jogot az elküldés dátumának előzetes értesítés nélküli módosítására.

(2) A Szolgáltatás igénybevétele során Szerződő több fiókot tud párhuzamosan működtetni. Minden egyes fiók önálló jogviszonynak minősül, és a szerződési feltételek minden egyes fiók létrehozatalánál elfogadásra kerülnek.

(3) SalesAutopilot nem vállalja, hogy több fiók adatait összevonja egy fiókba, egy fiók adatait megossza több fiók között, vagy bármilyen fiók bármely adatát átmozgassa bármely más fiókba.

(4) SalesAutopilot megteremti annak a lehetőségét, hogy automatizált eszközökkel (API, beépített és egyéb integrációk, Zapier, stb.) Szerződő a Szolgáltatás keretében tárolt adatait részben vagy egészben más informatikai rendszerbe transzferálja, ilyen rendszerekből a Szolgáltatásba átvigye, a Szolgáltatást az általa vagy megbízottja által fejlesztett kód (a továbbiakban: Saját kód) alkalmazásával használja, vagy fenti eszközökkel a Szolgáltatás határain túl nyúló üzleti logikát valósítson meg.

(5) Az előző pontban nevesített adattranszferek megvalósulása, a Saját kód vagy a Szolgáltatásnak a Saját kód által érintett részének működése, valamint a Szolgáltatás határain túlnyúló üzleti logika vonatkozásában SalesAutopilot nem vállal felelősséget, valamint nem felel az így megvalósuló, elmaradó, vagy hibásan megvalósuló Szolgáltatási események által okozott kárért.

(6) SalesAutopilot a Szolgáltatás egyes elemeinek használatát a Szolgáltatás fejlesztése, optimalizálása, valamint üzletfejlesztési célból monitorozza, amely tevékenység semmilyen esetben nem jelenti a fiókban tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést.

(7) SalesAutopilot szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás nyújtását biztosító Rendszert – a jogviszony teljes tartama alatt megfelel a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a jogviszony teljes tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

(7) SalesAutopilot szavatolja továbbá, hogy a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhasználó jelen szerződésben és a jogszabályban meghatározott jogainak gyakorlását a jogviszony alatt korlátozná vagy kizárná.

4. A szerzői jogról, védjegy

(1) A Szolgáltatás részeként működő szoftver elem, valamint a Rendszer működési know-how-ja és egyéb, a szerzői mű szintjét elérhető információk (beépített képek, fényképek, animáció, videó- és hangfelvétel, zene, szöveg és kisalkalmazások) a szerzői jogi törvény védelme alatt áll. A szerzői jogok kizárólagos jogosultja a SalesAutopilot. A Szolgáltatás használata során, a szerződés tartama alatt, SalesAutopilot nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot (licencet) ad a Szerződőnek a szerzői jogilag védett elemek szerződésszerű használatára.

(2) A Szolgáltatás használata során keletkező tartalomra, adatra, információra, egyedi megoldásokra és alkalmazásokra vonatkozó összes szerzői jogi védelem Szerződőt illeti meg. Jelen Szerződés elfogadásával Szerződő visszavonhatatlan jogosultságot enged a szerzői védelem alatt álló megoldások SalesAutopilot általi jelen szerződés szerinti felhasználására a szerződés tartama alatt, valamint arra, hogy a Szolgáltatás általa kialakított alkalmazási módját SalesAutopilot oktatási céllal felhasználja.

(3) Jelen Szerződés nem biztosít semmilyen, a SalesAutopilot vagy alvállalkozói bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

5. Szolgáltatás Szerződő vagy megbízottja általi igénybevétele

(1) Szerződő jogosult a Szolgáltatás használata céljából az általa kijelölt, vele munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek részére hozzáférést biztosítani, e-mail címüket megadni, valamint részükre felhasználónevet és jelszót létrehozni.

(2) Szerződő felelős az általa megadott felhasználónév és jelszó bizalmas kezeléséért, annak harmadik személlyel való közlése szerződésszegésnek minősül. Továbbá Szerződő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb Szerződői hozzáférések felhasználásával történt.

(3) Szerződő szavatol azért, hogy rendelkezik az általa megadott hozzáférési adatoknak (e-mail cím, név, jelszó, mobiltelefonszám) a Szolgáltatás keretén belül történő jogszerű használatához és különösen az adatoknak a Szolgáltatás új felhasználó rögzítésére szolgáló felületén való rögzítéséhez szükséges felhatalmazással.

(4) Amennyiben a Szerződő több személynek is hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz (a továbbiakban Felhasználók), Szerződő felelős az egyes Felhasználók jogosultsági szintjeinek megfelelő beállításáért, különös tekintettel a pénzügyi jogosultságra és az adminisztrátori jogosultságra. SalesAutopilot minden, a nem megfelelő jogosultsági szintek kiadására, beállítására visszavezethető kár felelősségét a Szerződőre hárítja.

6. Egyéb jogok és korlátozások

(1) A Szerződő a Szolgáltatás használatára kizárólag az alábbiakban foglalt korlátozások figyelembevételével, illetve jogok tiszteletben tartásával jogosult.

6.1. A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások

(1) Szerződő elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a SalesAutopilot Szolgáltatásával kapcsolatban.

6.2. Többszörös felhasználás

(1) Szerződő a Szolgáltatást kizárólag saját üzleti céljaira használhatja fel. Erre tekintettel tilos – többek között – az olyan jellegű használat, amelynek keretében ugyanazon fiókon keresztül az azonos cégcsoportba tartozó vállalkozások érdekében történik a Szolgáltatás használata. Tilos továbbá Szolgáltatás bármilyen más használata, amely a Szerződőtől eltérő jogi vagy természetes személy, vagy egyéb szervezet céljára történik (pl. ügynökségi használat). Az ügynökségek céljaira a SalesAutopilot Partnerprogramja ad megfelelő megoldást.

(2) Az ezen pont (1) bekezdésében megfogalmazott tiltás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. A SalesAutopilot Használatának szabályai

(1) A Szolgáltatás e-mail küldésre alkalmas, amellyel kapcsolatban a Szerződő kijelenti, hogy:

(a) Nem küld kéretlen reklámleveleket kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Kéretlen levélküldésről akkor beszélünk, ha olyan címzettnek küldenek levelet, aki nem tett a számára történő levélküldéshez való hozzájáruló nyilatkozatot még az első számára való levélküldés előtt. Ide tartozik a megtévesztő, félrevezető tartalmú levél is, különösen, ha a címzettben azt a látszatot kelti, hogy egy általa ismert, a feladótól eltérő harmadik személytől származik a levél. A kéretlen reklám e-mail küldés ellenes szabályok megszegésekor követendő eljárási rend részletesen a Weboldalon a Spam ellenes eljárási rend oldalon található meg.

(b) Nem használja a Szolgáltatást törvénytelen célokra vagy módon.

(c) Nem zaklat, fenyeget, rágalmaz, nem okoz kényelmetlenséget, bosszúságot más személy(ek)nek.

(d) Nem küld vagy jelentet meg félreérthetetlenül erotikus tartalmú képeket, vagy olyan tartalmat, amely támadja a web közösségét, vagy sérelmes lehet rájuk nézve, beleértve – többek között – a rasszista, gyűlöletkeltő, sértő, pontatlan, obszcén, szentségtörő vagy erőszakkeltő képeket és tartalmakat, illetve amelyeket a SalesAutopilot ilyennek ítél.

(f) Nem bátorít olyan információ, szoftver vagy műszaki megoldás használatára vagy megosztására amely sért bármilyen helyi vagy nemzetközi jogszabályt.

(g) A szerzői jog jogosultjának beleegyezése nélkül nem használ fel vagy reprodukál semmiféle olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi joszabály véd.

(h) Nem továbbít olyan tartalmat, amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít bármilyen csoport vagy személy ellen vagy etnikailag támadó jellegű.

(i) Nem küld olyan tartalmat amely hivatkozást tartalmaz szexuális, pornográf, ízléstelen képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális tartalomra, úgymint illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.

(2) Abban az esetben, ha a Szerződő a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a fentiek megsértésével összefüggésben a Szerződő Szolgáltatáshoz vagy a fiókjában tárolt adat(ok)hoz való hozzáférését.

8. Használat és tárolás, adatbiztonság

(1) SalesAutopilot a Rendszeren keresztül biztosítja a Szolgáltatás keretében keletkezett Szerződői adatok, e-mail listák, e-mailek, statisztikák, jelentések, beállítások és más, a Szerződővel összefüggő adatok tárolását. SalesAutopilot vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:

(a) SalesAutopilot vállalja, hogy a Szerződő számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít fiókonként, mely garantálja, hogy a Szerződő Adataihoz csak a Szerződő által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehessen hozzáférni.

(b) SalesAutopilot vállalja, hogy Szerződő jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.

(c) SalesAutopilot vállalja, hogy a Szerződő számára létrehozott felhasználói felület adatforgalmát a mindenkor elérhető, a technika aktuális állásának megfelelő titkosítással védi (mely az ezen szerződés hatályba lépésének időpontjában az SHA-256 titkosítás), és ennek igazolására Hitelességi Bizonyítványt szerez be.

(d) SalesAutopilot vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja, valamint összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.

(2) SalesAutopilot az alábbiakban megjelölt biztonsági szintek vagy megoldások, valamint azokkal azonos vagy magasabb biztonsági szintet jelentő eljárások alkalmazását vállalja.

Adatközpont

 • Szervereink fizikailag az Amazon AWS (Amazon Europe Core Sarl, 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburg – al-adatfeldolgozó szerverparkjában az Európai Unióban vannak, ahol a a ma ismert legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel védik a szervereket (biometrikus azonosítás, az adatközpont fizikai helye titkos);
 • DDOS támadás elleni védelem;
 • Az Amazon AWS tanúsítványai: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2 and SOC 3, PCI DSS Level 1, CISPE, CSA;
 • Több szintű azonosítás (MFA) a szerverekhez való hozzáférésnél;
 • Szerverek között titkosított kommunikáció;
 • Hozzáférések és kritikus tevékenységek folyamatos monitorozása AWS Trusted Advisor, Cloudwatch és Cloudtrail segítségével.

Adatvesztés és meghibásodás elleni védelem

 • Minden ügyfeleink által kezelt adatbázis dedikáltan elkülönülten kerül tárolásra.
 • Meghibásodás, adatvesztés esetén 2 órán belül visszaállítjuk az adatokat.
 • Rendszeres mentés különálló szerverekre.

Alkalmazás szintű biztonság

 • Fiókok jelszavai hash-elve vannak tárolva, az alkalmazottaink nem láthatják a valódi jelszavakat. Ha elveszti a jelszavát, akkor újat kell megadnia.
 • Bejelentkező oldal TLS-en titkosítva kommunikál az alkalmazással.
 • A teljes SalesAutopilot alkalmazás TLS-el van titkosítva.
 • Folyamatosan ellenőrizzük a rendszerünk biztonságosságát.

Felhasználói szintű biztonság

 • Különböző jogosultsági szintek beállításának lehetősége felhasználónként, projektmappánként, e-mail lista mezőnként.
 • Emberi erőforrással figyeljük a rendellenes e-mail aktivitást.

Belső IT védelem

 • Alkalmazottakat oktatjuk a legjobb biztonsági gyakorlatra.

Rendszerüzemeltetés

Az adatközpontban lévő szervereinket üzemeltető rendszergazda (Eldacon Rendszerüzemeltetési Kft., Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 57. – al-adatfeldolgozó) által alkalmazott biztonsági szint:

IT oldalról:

 • Aes-xts 256 local disk encription minden lokális kliensgép disken.
 • Aws belépéskor ugrókódos two step verification.
 • Aws config logokba mentődik minden elvégzett módosítás.
 • Minden munkavállaló a saját egyedi ssh kulccsával kapcsolódik a szerverekhez.
 • Bizonyos komponensek csak a lokális hálózatból érhetők el 256 bites encripted tunnelen keresztül.

Fizikai oldalról:

 • 0-24 portaszolgálat, és kamerás megfigyelés.
 • Kártyás beléptetés.
 • Naplózott ki – és belépések.

(3) SalesAutopilot vállalja, hogy az 5.4. pont szerint Szerződő által beállított hozzáférési jogosultságokat a szerződés tartama alatt változatlan formában folyamatosan biztosítja, tárolja. Kizárólag a Szerződő felel az egyedi jogosultság beállítások kezeléséért, módosításáért, megszüntetéséért vagy ezek elmaradásából fakadó károkért.

9. A szolgáltatás díjszámítása

(1) A Szerződő a Szolgáltatás igénybevétele során több fiókot is létrehozhat az igényei szerint kiválasztott Szolgáltatási elemek és díjtétel szerint. Az egyes fiókokhoz tartozó Szolgáltatások kiszámlázása egyedi számlákban történik, vagyis ha Szerződő több fiókkal rendelkezik, több számla tartalmazza fizetési kötelezettségét.

(2) A Szolgáltatás tekintetében két féle díjszámítási mód létezik. Az „ÚJ Díjszámítási Mód” a 2016. október 1-től választható díjszámítási mód (adatbázis méret alapú díjszámítás) a https://www.salesautopilot.hu/arak-konstrukciok/ menüpont alatt a Weboldalon elérhető. A „RÉGI Díjszámítási Mód” az ezt megelőzően alkalmazott (email küldés alapú) díjszámítási mód, mely a következő PDF dokumentumban tekinthető meg: https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/documents/Arak-MailMaster-1601.pdf.

(3) A Régi Díjszámítási Mód keretében kétféle díjcsomag létezik: Prepaid (előre fizetett) és Havidíjas.

(4) Prepaid csomagok: A Prepaid csomagok meghatározott darabszámú e-mail elküldésére jogosítják fel a felhasználót a rendelkezésre állási időn belül, valamint meghatározott mennyiségű kiegészítő szolgáltatást / funkciót tartalmaznak.

(5) A Prepaid csomagok megrendeléskor azonnal aktiválódnak, díjuk azonnal esedékessé válik. Sikeres bankkártyás fizetés esetén a Prepaid csomagok azonnal aktiválódnak. Átutalásos fizetés esetén a Prepaid csomagok a csomag díjának megfizetését, adminisztrációját követően aktiválódnak.

(6) Váltás Prepaid csomagról Havidíjas csomagra: Abban az esetben, ha felhasználó Prepaid csomagja kimerül, vagy annak rendelkezésre állási ideje lejár, és Felhasználó nem vásárol újabb Prepaid keretet a kimerülést vagy lejáratot megelőzőleg, a Szolgáltatás automatikusan Havidíjas csomagra vált annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása ne szakadjon meg. Ilyen esetben a csomagváltást követő első munkanapon még lehetőség van az előző Prepaid csomag kimerülésének napjáig visszamenőlegesen új Prepaid csomag vásárlására.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben leírt esetben a Prepaid keret kimerülését követő első munkanapon nem történik újabb Prepaid keret vásárlása, akkor a szolgáltatás nyújtása a kimerülés napjától kezdve Havidíjas csomagban történik legalább a következő Prepaid csomag vásárlásáig, és ezen Havidíjas időszakra tört havi díjat kell fizetni a Havidíjas csomagok mindenkori díjszabásának megfelelően.

(8) Felhasználó általi csomagváltás Havidíjas csomagról Prepaid csomagra: Amikor a Felhasználó Havidíjas csomagról Prepaid csomagra vált – azaz Prepaid csomagot vásárol -, a csomagváltás napjáig tört havi díjat kell fizetni a Havidíjas csomag díjszámításának alapján.

(9) Az Új Díjszámítási Mód keretében funkcionális Szolgáltatási csomagok közül választhat a Szerződő, és a fiókban kezelt adatbázis mérete alapján kerül meghatározásra a szoftver díja. A részletes díjakat a mindenkori ártáblázat tartalmazza, amelyet SalesAutopilot a Weboldalon a Csomagok és árak oldalon tesz közzé.

(10) Szerződő tudomásul veszi, hogy 2019. január 1-jével a RÉGI Díjszámítási Mód-ról minden még azt használó SalesAutopilot fiók átállításra kerül az ÚJ Díjszámítási Mód-ra.

(11) Szerződő tudomásul veszi, hogy az előző ponttal egyidejűleg a RÉGI Díjszámítási Mód szerint vásárolt Prepaid csomagok aktuális fel nem használt kerete időarányosan visszafizetésre kerül Szerződő számára, és a továbbiakban Prepaid csomag nem rendelhető.

(12) A SalesAutopilot jogosult áthárítani a díjfizetés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeit.

10. A Szolgáltatási díj számlázása és fizetése

(1) A Szolgáltatás fizetendő havidíjai minden naptári hónap lezárultával a hónap első naptári napján kerülnek kiszámlázásra fiókonként, azon díjszámítási mód és Szolgáltatási csomag díjszámításának megfelelően, amely mód és csomag számlázás időpontjában az adott fiókban be van állítva.

(2) A Szolgáltatásról kiállított elektronikus időbélyeggel ellátott – vagy a Szerződő külön kérésére időbélyeg nélküli, nyomtatható PDF formátumú – számlát SalesAutopilot a Szerződő fiókjában (fiókjaiban) helyezi el a számla kiállítását követően, és arról email értesítést küld Szerződő fő felhasználójának, valamint minden pénzügyi jogosultsággal rendelkező felhasználójának.

(3) Szerződő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás fiókonként számlázódik, és a megfizetett díj az ahhoz tartozó fiókhoz kapcsolódik. SalesAutopilot nem vállalja, hogy bármilyen megfizetett díjat más SalesAutopilot fiók tevékenysége céljára számoljon el, mint amely fiókhoz az adott díj eredetileg számlázásra került.

(4) A díjak kiegyenlítésének határideje a számla kiállítását követő 8. nap. SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben – különösképpen a Szolgáltatás megrendelésének hónapjában – a törthavi díjakat egy hónapos csúszással, az első egész havi díjjal együtt számlázza ki.

(5) Amennyiben Szerződő a számlázási adatait a számla kiállítását követően kívánja megváltoztatni, SalesAutopilot fenntartja a jogot egyszeri 5000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj felszámítására.

(6) A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a SalesAutopilot jogosult késedelmi kamatot kiszámlázni a Szerződőnek. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett fizetési kötelezettség, mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összege. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

(7) Ha a Szerződő több fiókkal rendelkezik és valamelyik fiókja tekintetében késedelembe esik, a tartozás rendezéséig SalesAutopilot a Szerződő minden további fiókjára ugyanazon eljárást alkalmazhatja, amelyet a késedelembe esett fiók vonatkozásában a 10.1-10.3 pontok értelmében érvényesek.

(8) A Szolgáltatás lemondása esetén a Szerződő köteles egyidejűleg a Szolgáltatással kapcsolatban fennálló díjtartozását rendezni.

10.1. A Szolgáltatás korlátozása 8 napot meghaladó díjfizetési késedelem miatt

(1) Amennyiben Szerződő – fiókok számától függetlenül – 8 napos fizetési késedelembe esik, SalesAutopilot – előzetes figyelmeztetéssel vagy anélkül – a késedelmes tételek beérkezéséig – korlátozhatja a Szolgáltatás nyújtását, melynek keretében pl. a beállított emailek, SMS-ek nem kerülnek elküldésre, DM levelek nem kerülnek legenerálásra.

10.2. A Szolgáltatás felfüggesztése 15 naptári napot meghaladó tartozás esetén

(1) Amennyiben a fizetési késedelem mértéke meghaladja a 15 naptári napot, SalesAutopilot felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását, melynek keretében:

(i) a SalesAutopilot űrlapok nem rögzítenek feliratkozókat, megrendeléseket, adatmódosításokat.

(ii) a beállított emailek, SMS-ek nem kerülnek elküldésre, DM levelek nem kerülnek legenerálásra.

(iii) Szerződő a fiókjában csak adminisztratív funkciókat ér el, a felépített rendszeréhez nem fér hozzá.

(2) Amennyiben Szerződő a fennálló tartozását teljesíti és 10.000 Forint + ÁFA újraaktiválási díjat megfizet, akkor a feljebb nevesített, korlátozott funkciók újra elérhetővé válnak számára.

(3) A felfüggesztés alatt beérkező érintetti megkeresések (GDPR 1 14 – 21. §) teljesítésében SalesAutopilot Ügyfélszolgálata közreműködik a szükséges információk Szerződő rendelkezésére bocsátásával, Szerződő erre irányuló kérése esetén. Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében Szerződő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag ebből a célból és Szerződő utasításai szerint SalesAutopilot hozzáférhessen az általa a Szolgáltatás keretében tárolt és kezelt személyes adatokhoz.

10.3. A szerződés SalesAutopilot által történő azonnali hatályú felmondása 30 naptári napot meghaladó tartozás esetén

(1) Amennyiben Szerződő fizetési késedeleme bármely fiókja tekintetében eléri a 30 naptári napot, SalesAutopilot jelen szerződést az ezen szerződés 2.3 pontjának (2) bekezdése értelmében azonnali hatállyal felmondhatja.

10.4. Automatikus bankkártya terheléssel történő díj kiegyenlítés

(1) SalesAutopilot vállalja, hogy a késedelmes díjfizetések elkerülésének érdekében Szerződő számára lehetővé teszi, hogy az aktuális Szolgáltatási díjakat automatikus bankkártya terheléssel egyenlítse ki. Ezen lehetőség a Szerződő SalesAutopilot fiókjának Adminisztráció / Számlázási beállítások menüpontjában érhető el.

11. Kártérítési felelősség kizárása

(1) A SalesAutopilot a szerződésre alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a kártérítési felelősségét a Szolgáltatás használatából eredő összes kárért.

(2) Mindkét fél köteles eleget tenni a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok által feléjük támasztott kötelezettségeknek. Szerződő az adatkezelőre vonatkozó, SalesAutopilot pedig az Adatfeldolgozóra vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért felel.

(3) SalesAutopilot közvetlen felelőssége továbbá a GDPR vonatkozó előírásai alapján nyilvántartás vezetése az adatfeldolgozás keretében végzett műveletekről (30. § (2)), az adatbiztonsági elvárások betartása (32. §), az adatvédelmi incidens bekövetkezésének haladéktalanul jelentése Szerződő számára (33.), adatvédelmi tisztviselőt alkalmazása amennyiben ez esetében kötelező (37. §), valamint együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal (31. §).

12. A szerződés és a díjak módosítása

(1) A Szolgáltatás díjait SalesAutopilot a Weboldalon a Csomagok és árak oldalon elérhető mindenkori árjegyzékében teszi közzé.

(2) SalesAutopilot jogosult a jelen szerződést, valamint a Szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. A szerződés egyszerűbb módosítása a Weboldalon történő közzététellel hatályosul. A Szerződő kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje. A Szolgáltatás használatának folytatásával a Szerződő ráutaló magatartásával elfogadja a szerződés megváltozott rendelkezéseit.

(3) Minden olyan esetben, amikor a módosulások olyan Szolgáltatást érintenek, amelyet már legalább 1 Szerződő használ, vagy jelentősebb változásokat eredményeznek a szerződéses feltételekben SalesAutopilot köteles a módosulásról 30 nappal az érvénybe lépést megelőzően értesítést küldeni a Szerződőnek a Szerződő által megadott e-mail címére, és ezzel egyidőben a Weboldalon elhelyezni a módosulásra vonatkozó tájékoztatást.

(4) Minden olyan esetben, amikor a módosulások kizárólag újonnan bevezetett Szolgáltatásokat érintenek, azaz a szóban forgó Szolgáltatásokat még egyetlen Szerződő sem használja, SalesAutopilotnak jogában áll a módosulással kapcsolatos tájékoztatást a megfelelő weboldalon való elhelyezésre korlátozni.

(5) Szerződő vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló menüpontban megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja.

(6) Szerződő kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az árak vagy a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, SalesAutopilotot ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés valamint árjegyzék eljutott volna hozzá.

13. Támogatás

(1) SalesAutopilot a Szolgáltatás használatának elősegítése érdekében Szerződői számára ügyfélszolgálatot tart fenn, amely az ésszerű és rendeltetésszerű megkeresések kezelését vállalja.

(2) SalesAutopilot kizárja az alábbi támogatási formákat az ügyfélszolgálaton keresztül igénybe vehetők köréből:

 • A Szolgáltatásnak nem része a SalesAutopilot fiókban való bármilyen beállítás elvégzése, módosítása, bármilyen üzleti folyamat kialakítása, módosítása, támogatása, vagy elemzése.
 • A Szolgáltatásnak nem része Szerződő Saját kódjában keletkezett vagy feltételezett hiba elemzése, hibakeresése, hibajavítása, támogatása, vagy akár csak megismerése.
 • A szolgáltatásnak nem része a felhasználó vagy megbízottja által a SalesAutopilot Rendszerét más rendszerrel összekapcsoló kód megismerése, elemzése, javítása, kiegészítése, továbbfejlesztése, támogatása.
 • A támogatás ezen kívül nem helyettesíti a Szolgáltatással kapcsolatos tréningeket.

(3) Fentieken túl SalesAutopilot nem vállal felelősséget a fiókban megvalósított üzleti logika által okozott károkért.

(4) Felek külön megállapodásban rögzítik, ha Szerződő a Szerződés ezen pontjának (2.) bekezdésében felsorolt esetek kivizsgálása, elemzése, javítása, kiegészítése, továbbfejlesztése vonatkozásában ellenszolgáltatás fejében nyújtott támogatást igényel.

(5) SalesAutopilot ezen támogatása a mindenkor érvényes Tanácsadói / Fejlesztői óradíjak szerint történik, melyeket SalesAutopilot a Weboldal Csomagok és árak aloldalán tesz közzé.

14. Ingyenes fiók

(1) A Szerződőnek lehetősége van ingyenes fiók regisztrálására, melynek célja a Szolgáltatás részleteinek megismerése, a fizetős Szolgáltatás igénybe vétele előtti megfelelő tájékozódás.

(2) SalesAutopilot az Ingyenes csomag tekintetében alkalmazott feltételeinek részleteit a mindenkori árjegyzékben teszi közzé.

(3) Az egy természetes vagy jogi személy által regisztrált és használt ingyenes fiókok száma egy adott időpontban nem haladhatja meg az egy darabot.

(4) SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a SalesAutopilot az előző pontban szereplő szabályt megszegő, vagy SalesAutopilot üzleti érdekeit sértő fióktevékenységet észlel, akkor figyelmeztetés nélkül felfüggessze a Szerződő ingyenes fiókját.

(5) Szerződő kifejezetten elfogadja, hogy Fizetős fiókból Ingyenes fiókba visszaváltani nem lehetséges.

(6) Szerződő tudomásul veszi, hogy SalesAutopilot jogosult a 12 hónapon túl használaton kívül lévő ingyenes fiók vonatkozásában a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ezzel egyidejűleg az ezen szerződés 2.3 pontjának (8) bekezdése értelmében a Szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszüntetni, a tárolt adatot, beállítást, tartalmat, stb. a Szerződő előzetes tájékoztatása mellett törölni. SalesAutopilot Rendszereiben a Szerződőhöz köthető adatbevitelek a továbbiakban nem lesznek elérhetők vagy reprodukálhatók. 12 hónapon túl használaton kívüli fióknak minősül azon fiók, amelybe felhasználó ezen időszak alatt egyszer sem lépett be.

15. A fiók szüneteltetése

Amennyiben a Szerződő ideiglenesen nem kívánja használnia Szolgáltatást, de adatait biztonságos és később felhasználható módon kívánja tárolni, úgy szüneteltetési díjat szükséges fizetnie. Ennek mértéke a fiókjához tartozó havidíj értékének 10%-a, de minimum 4.000 Ft + áfa / hó.

16. Referencia

A Szerződő – ettől eltérő írásbeli jognyilatkozata hiányában – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a SalesAutopilot referenciaként megjelenítse a www.salesautopilot.hu valamint a www.salesautopilot.com weboldalon a Szerződő vagy termékének nevét vagy logóját.

17. Egyebek

A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény, illetve a Weboldalon közzétett Szolgáltatás-leírások az irányadók.

1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Próbáld ki teljes funkcionalitású ingyenes verziónkat akár most rögtön!

Ingyenes kipróbálás