SalesAutopilot Végfelhasználói szerződés

A SalesAutopilot szoftverszolgáltatás (SaaS) használatát 2018. május 25-ig a korábbi Végfelhasználói Szerződés szabályozta, május 25-től az európai egységes adatvédelmi rendeletnek megfelelő adatfeldolgozói szerződés, a SalesAutopilot Szolgáltatói Szerződés szabályozta 2018. július 5-ig. 2018. július 5-től a SalesAutopilot Szolgáltatási Szerződés szabályozza, mely szerződés egyben a GDPR által előírt Adatfeldolgozói Szerződés követelményeinek maradéktalanul megfelel, így az Adatfeldolgozói Szerződés szerepét is betölti.

A szerződés a szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megtörténtével jön létre.

A korábbi Végfelhasználói Szerződés értelmében a SalesAutopilot 2018. április 25-én tájékoztatta minden ügyfelét az új szerződés tartalmáról, mely így az egyes ügyfelek vonatkozásában mint ráutaló magatartással a szoftver május 25. után való használatával hatályosodik.


1. A SalesAutopilot végfelhasználói szerződés tárgya

(1) A jelen szerződésben szereplő feltételek és kikötések szabályozzák az Ön hozzáférését a www.salesautopilot.hu internet-címen elérhető SalesAutopilot szoftverhez (a továbbiakban SZOFTVERTERMÉK), a SalesAutopilot egyéb szolgáltatásaihoz, (a továbbiakban SZOLGÁLTATÁSOK,), valamint azokhoz az adatokhoz amelyekhez a Szoftvertermék használata, illetve a Szolgáltatások igénybe vétele során hozzájut. Az itt lefektetett kikötések és feltételek értelmében, a SalesAutopilot Kft., ezen szerződés keretében nem biztosít kizárólagos jogot a felhasználónak a Szoftvertermék használatára nézve. A Szoftvertermék használatával Ön nem válik a szolgáltatás tulajdonosává. Minden tulajdonosi jog a SalesAutopilot Kft.-t illetve beszállítóit illeti meg. A továbbiakban a SZOFTVERTERMÉK kifejezés önmagában történő említése esetén – amennyiben a szövegösszefüggésből vagy a szóhasználatból értelemszerűen más nem következik – a SZOLGÁLTATÁSOKAT is érteni kell, és viszont.
(2) A SZOFTVERTERMÉK fogalma a fenti meghatározáson túl magában foglalja a SalesAutopilot által a Felhasználónak szállított eredeti SZOFTVERTERMÉK bármilyen frissítését és kiegészítését. A SZOFTVERTERMÉKKEL szállított bármilyen szoftver használata, amelyhez külön végfelhasználói licencszerződés tartozik, az ilyen külön licencszerződés előírásainak hatálya alá tartozik.
FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL!
(3) HA ÖN A JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEIT NEM ÉRTETTE MEG, VAGY A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT NEM FOGADJA EL, ÉS A SalesAutopilot Kft-VEL A SZOFTVERTERMÉK VONATKOZÁSÁBAN MÉG NEM KÖTÖTT FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉST, NE KEZDEMÉNYEZZE A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT SZOFTVERTERMÉK MEGRENDELÉSÉT, ELLENKEZŐ ESETBEN UGYANIS – RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL – ÖN ÉS SalesAutopilot Kft. KÖZÖTT A JELEN SZÖVEG SZERINTI TARTALOMMAL SZERZŐDÉS JÖN LÉTRE, AMELYNEK RENDELKEZÉSEI ÖNNEL SZEMBEN JOGI ÚTON KIKÉNYSZERÍTHETŐK.

2. A szerződő felek

A SalesAutopilot Kft. (székhelye:1089 Budapest, Golgota utca 3, Adószám: 21086955-2-42) (a továbbiakban: “SalesAutopilot”)
és
Ön illetve az Ön által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Felhasználó”)

2.1 A szerződés létrejötte

(1) A www.salesautopilot.hu internet cím és a SalesAutopilot egyéb internetes címei alatt található weblapokon a SZOFTVERTERMÉK valamint a SZOLGÁLTATÁSOK vonatkozásában közzétett információk nem nyilvános ajánlattételnek, hanem ajánlattételi felhívásnak minősülnek.
(2) Amennyiben a Felhasználó a www.salesautopilot.hu/sw/biztonsagos-regisztracio.php vagy a www.salesautopilot.hu/sw/megrendeles.php oldalak valamelyikén vagy a regisztrációra szolgáló bármely oldalon megadja adatait, majd megnyomja a REGISZTRÁCIÓ gombot (továbbiakban Regisztráció), azzal, mint ráutaló magatartással kifejezi ajánlattételi szándékát SalesAutopilot felé. SalesAutopilot ezen ajánlat elfogadását kétféle módon hozhatja Felhasználó tudomására:

  • A Regisztrációt követően megjeleníti a SZOFTVERTERMÉK felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületét, mely egyben a szolgáltatás felhasználó beleegyezésével történő nyújtásának megkezdését is jelenti.
  • A Regisztrációt követően e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, melyben tájékoztatja Felhasználót az ajánlat elfogadásáról, a szerződés létrejöttéről, és a teljesítés megkezdéséről.

(3) A SZOFTVERTERMÉK használatát célzó, az (1) és (2) bekezdésekben leírt jogi eseményeket magába foglaló Regisztrációval és azt követően a Regisztráció során megszerzett felhasználónévvel és jelszóval történő használattal Felhasználó elismeri, hogy:

  • A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS rendelkezéseit megismerte és megértette
  • Jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS közte és SalesAutopilot között életbe lépett
  • Jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el
  • Visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS rendelkezéseinek maradéktalan betartására

(4) Annak érdekében, hogy Felhasználó személyazonosságát, valamint szerződéskötésre való jogosultságát SalesAutopilot minden kétséget kizáróan képes legyen megállapítani, a VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS életbe lépését követően SalesAutopilot utólagos személyazonosság ellenőrző eljárást (a továbbiakban AZONOSÍTÓ ELJÁRÁS) alkalmaz, melynek lépései a következők.
(a) SalesAutopilot a Regisztrációt követően elkészíti Felhasználó egyedi aktiváló kódját (a továbbiakban KÓD), majd tértivevényes ajánlott levélben megküldi azt Felhasználó részére, vagy a Felhasználó által képviselt, a Regisztrációkor megadott jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságnak, egyéni vállalkozónak címezve.
(b) A Kódot a postai kézbesítés során Felhasználó azután tudja átvenni, hogy igazolta személyazonosságát, illetőleg hogy a címzettként szereplő jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságot, szervezetet törvényesen képviselheti.
(c) Felhasználó belép a SalesAutopilot internetes oldalán a Regisztráció alkalmával választott felhasználónevével és jelszavával, majd az aktiváló felületen a Kód megfelelő mezőbe való begépelésével és elmentésével igazolja személyazonosságát. Ettől kezdve Felhasználó személyazonossága valamint szerződéskötésre való jogosultsága igazoltnak, hozzáférése pedig aktiváltnak tekintendő.
(d) Amennyiben az Aktiválás a Regisztrációt követő 15. napon éjfélig nem történik meg, SalesAutopilot korlátozhatja a szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását.
(e) Amennyiben az Aktiválás a Regisztrációt követő 30. napon éjfélig nem történik meg, SalesAutopilot felfüggesztheti a szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását, és alkalmazhatja 2.4 pont (2) és (4) bekezdésekben részletezett eljárásokat.
(f) Amennyiben az Aktiválás a Regisztrációt követő 60. napon éjfélig nem történik meg, SalesAutopilot elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben SalesAutopilot nem köteles Felhasználó semmilyen adatát tovább megőrizni vagy archiválni, illetve az ezen adatok elveszéséből eredő kárért sem tehető felelőssé. Ebben az esetben SalesAutopilot korlátlanul alkalmazhatja az ezen szerződés 2.4 pontjában részletezett, a szerződés megszűnése esetére alkalmazandó eljárásokat.
(g) Amennyiben SalesAutopilot Felhasználónak felróható okból – kifejezetten, de nem kizárólagosan ide értve a pontatlan vagy valótlan adatokkal való regisztrációt – nem tudja sikeresen lefolytatni az Azonosító eljárást, SalesAutopilot azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, és korlátlanul alkalmazhatja az ezen szerződés 2.4 pontjában részletezett, a szerződés megszűnése esetére alkalmazandó eljárásokat.
(h) Amennyiben Felhasználó már elkezdte a Szoftvertermék tényleges igénybevételét, mindaddig díjfizetési kötelezettsége keletkezik, amíg ezt Felhasználó meg nem szünteti – függetlenül attól, hogy SalesAutopilot alkalmazni kezdte-e az ezen szerződés 2.4 pontjában részletezett, a szerződés megszűnése esetére alkalmazandó eljárásokat.
(i) A Kód felhasználását abban az esetben is Felhasználónak kell tulajdonítani ha a Kód Felhasználótól harmadik személyhez kerül, és az aktiválást ezen harmadik fél végzi el. A Kód harmadik személyhez való kerüléséből eredő mindennemű kárt Felhasználó köteles viselni.
(j) A Kód kizárólag a Felhasználó regisztráció során választott felhasználónevével és jelszavával védett SalesAutopilot fiókjában használható fel. Ezért amennyiben Felhasználó arra gyanakszik, hogy jelszava bárki tudomására jutott, köteles belépni a SalesAutopilotbe, és új jelszót választani magának. Amennyiben Felhasználó arra gyanakszik, hogy aktiválókódja bárki tudomására jutott, köteles ezt jelezni a SalesAutopilot ügyfélszolgálatának. Ezt követően SalesAutopilot letiltja a régi Kódot, és új Kódot küld Felhasználó részére.
(5) A fogyasztónak minősülő (azaz a SZOFTVERTERMÉKET és/vagy SZOLGÁLTATÁST magáncélból igénybe vevő) Felhasználó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a Regisztrációt követően 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Felhasználót ezen elállási joga csak abban az esetben illeti meg, ha a SZOFTVERTERMÉK használatát ténylegesen még nem kezdte meg, azaz a WebMonitor még nem lett üzembe helyezve és nem mért egyetlen oldalletöltést sem, a SalesAutopilot-rel még nem küldött el egyetlen e-mailt sem, és az AdSmart szoftver pedig még nem mért egyetlen megjelenést illetve átkattintást, azaz a fogyasztónak minősülő Felhasználót nem illeti meg az elállás joga akkor, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a SalesAutopilot a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte.
(6) Abban az esetben, ha a Felhasználó 2007. február 12. 24:00 óra előtt regisztrált, úgy kell tekinteni, mintha a regisztráció 2007. február 13-án történt volna. Ennek megfelelően az ezen pont (4) bekezdésének (c) – (e) szakaszaiban tárgyalt határidők a következők szerint vonatkoznak a Felhasználóra.
(a) Amennyiben az Aktiválás 2007. február 28. éjfélig nem történik meg, SalesAutopilot korlátozhatja a szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását.
(b) Amennyiben az Aktiválás 2007. március 15. éjfélig nem történik meg, SalesAutopilot felfüggesztheti a szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását, és alkalmazhatja 2.4 pont (2) és (4) bekezdésekben részletezett eljárásokat.
(c) Amennyiben az Aktiválás 2007. április 14. éjfélig nem történik meg, SalesAutopilot azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben SalesAutopilot nem köteles Felhasználó semmilyen adatát tovább megőrizni vagy archiválni, illetve az ezen adatok elveszéséből eredő kárért sem tehető felelőssé. Amennyiben Felhasználó már elkezdte a Szoftvertermék tényleges igénybevételét, mindaddig díjfizetési kötelezettség keletkezik, amíg ezt Felhasználó meg nem szünteti.
(d) Amennyiben SalesAutopilot Felhasználónak felróható okból – kifejezetten, de nem kizárólagosan ide értve a pontatlan vagy valótlan adatokkal való regisztráció – nem tudja sikeresen lefolytatni az Azonosító eljárást, SalesAutopilot elállhat a szerződéstől, és korlátlanul alkalmazhatja az ezen szerződés 2.4 pontjában részletezett, a szerződés megszűnése esetére alkalmazandó eljárásokat.
(e) Amennyiben Felhasználó már elkezdte a Szoftvertermék tényleges igénybevételét, mindaddig díjfizetési kötelezettség keletkezik, amíg ezt Felhasználó meg nem szünteti – függetlenül attól, hogy SalesAutopilot alkalmazni kezdte-e az ezen szerződés 2.4 pontjában részletezett, a szerződés megszűnése esetére alkalmazandó eljárásokat.

2.2 A szerződés tartama, a szerződés Felhasználó általi felmondása

(1) A felek a szerződést határozatlan időre kötik.
(2) Felhasználó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés felmondása egyrészt a SZOFTVERTERMÉK felhasználónévvel és jelszóval védett felületének (a továbbiakban Kezelőfelület) Pénzügyek menüpontjában, valamint Ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül küldött írásos üzenettel lehetséges.
(3) A szerződés megszűnésének elengedhetetlen feltétele, hogy Felhasználó a SZOFTVERTERMÉK valamennyi elkülönülten is használható szolgáltatását (WebMonitor, SalesAutopilot, AdSmart) lemondja.
(4) A szerződés felhasználó által történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg.
(5) Felhasználó köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett szolgáltatások díját SalesAutopilot számára 15 napon belül megfizetni.

2.3 A szerződés SalesAutopilot általi felmondása

(1) SalesAutopilot a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.
(2) SalesAutopilot a felhasználó súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Felhasználó a SZOFTVERTERMÉKET és/vagy a SZOLGÁLTATÁST jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe, illetőleg ha fizetési kötelezettségének az esedékessé válást követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget.
(3) A szerződés SalesAutopilot által, azonnali hatállyal történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg, azonban SalesAutopilotnek lehetősége van a szerződésszegés észlelését követően azonnal felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását.
(4) A szerződés SalesAutopilot által, 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg.
(5) SalesAutopilot a szerződés felmondását a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi.
(6) Felhasználó köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett szolgáltatások díját SalesAutopilot számára 15 napon belül megfizetni.
(7) Amennyiben SalesAutopilot a szerződést felhasználó súlyos szerződésszegése miatt mondja fel, a felhasználó által előre fizetett díjakat (pl. SalesAutopilot Prepaid csomagok díjai) SalesAutopilot nem köteles visszafizetni a felhasználónak.

2.4 Felhasználó kötelezettségei valamely szolgáltatás lemondása vagy a szerződés megszűnése esetén

(1) Felhasználó köteles legkésőbb a szerződés megszűnésének napját vagy a WebMonitor szolgáltatás saját maga által történő lemondását követő első munkanap 24:00 óráig eltávolítani weboldaláról a WebMonitor szoftver által használt mérőkódokat.
(2) Amennyiben Felhasználó az (1) pontban tárgyalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy bármely, a SalesAutopilot felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, SalesAutopilot kezdeményezheti, hogy a monitorozott oldalak letöltésekor egy előugró ablakban megjelenjen egy, a WebMonitor jogosulatlan használatára utaló hibaüzenet.
(3) Felhasználó köteles legkésőbb a szerződés megszűnésének napját vagy a SalesAutopilot szolgáltatás saját maga által történő lemondását követő első munkanap 24:00 óráig eltávolítani weboldaláról a SalesAutopilot szoftver adatbázisát igénybe vevő minden opt-in kaput, feliratkozási lehetőséget, tehát minden, a SalesAutopilot szoftverrel összefüggésben használt adatbeviteli űrlapot és az azokat popup ablakban megnyitó kódrészleteket.
(4) Amennyiben Felhasználó a (3) pontban tárgyalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy bármely, a SalesAutopilot felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, SalesAutopilot kezdeményezheti, hogy a SalesAutopilot programmal összefüggésben használt adatbeviteli űrlapok mentés gombjának megnyomásakor az űrlap köszönőüzenete helyett egy, a SalesAutopilot jogosulatlan használatára utaló hibaüzenet jelenjen meg. Ebben az esetben a látogató által az űrlapba bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre.
(5) Amennyiben Felhasználó az (1) és/vagy (3) pontban leírt kötelezettségének nem tesz eleget, a SZOFTVERTERMÉK a díjfizetés vonatkozásában továbbra is használatban lévőnek tekintendő mindaddig, amíg Felhasználó ezen kötelezettségei nem teljesülnek. Ezen kötelezettségek teljesüléséig a SZOFTVERTERMÉK mindenkori árlistája szerint kalkulált díjfizetési kötelezettség keletkezik mindaddig, amíg a Felhasználó az itt megnevezett kötelezettségeinek eleget nem tesz.
Felhasználó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten elfogadja, és vállalja, hogy a jelen 2.4 pontban foglalt esetekben sem jóhírnév megsértése, sem egyéb jogcímen semmilyen igényt nem támaszt SalesAutopilotkel szemben.

2.5 A szerződés dokumentáltsága

(1) Annak érdekében, hogy Felhasználó könyvelésében és egyéb nyilvántartásaiban kellően tudja dokumentálni ezen szerződés létrejöttét és tartalmát, SalesAutopilot az Aktiválást követően a www.SalesAutopilot.hu oldal Felhasználó számára felhasználónevével és jelszavával elérhető, mások számára zárt, a Thawte Inc. (PO Box 2749, Durbanville, South Africa) által hitelesített 128 bites titkosítással védett felületén elérhetővé teszi Felhasználó számára ezen szerződést és az ezen szerződés tartalmával és létrejöttével kapcsolatos dokumentációt. A dokumentációt Felhasználó az említett oldalról időbeli és mennyiségbeli korlátozás nélkül bármikor letöltheti.

3. A szerzői jogról

(1) A SZOFTVERTERMÉK a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll, azok jogosultja a SalesAutopilot valamint alvállalkozói. A SZOFTVERTERMÉKRE a SalesAutopilot nem kizárólagos felhasználási jogot (licencet) ad a Felhasználónak. A SalesAutopilot a SZOFTVERTERMÉK, illetve bármely eleme tulajdonjogát a Felhasználóra nem ruházza át. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS szerinti felhasználási jog az alábbiakban meghatározott jogokat foglalja magában, az alábbiakban foglalt korlátozásokkal. A SalesAutopilot a Felhasználóval szemben csak olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket a jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS kifejezetten tartalmaz.
(2) Felhasználó jogosult a SZOFTVERTERMÉK használata céljából az általa kijelölt személyek részére Hozzáférést biztosítani, részükre felhasználónevet és jelszót létrehozni. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS szerinti felhasználási jog rendeltetése a SalesAutopilot WebMonitor Internet Marketing szolgáltatásainak elérhetővé tétele a Felhasználó részére. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS szerint a SalesAutopilot által a Felhasználó részére biztosított jogok kizárólag azzal a céllal gyakorolhatóak, hogy Felhasználó Internet Marketinggel összefüggő szolgáltatásait igénybe vehesse.

4. Egyéb jogok és korlátozások

(1) A Felhasználó a SZOFTVERTERMÉK használatára kizárólag az alábbiakban foglalt korlátozások figyelembe vételével illetve jogok tiszteletben tartásával jogosult.

4.1 A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások

(1) A SZOFTVERTERMÉKET tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve a Magyarországon érvényes jogszabályi rendelkezések által megengedett mértéket és eseteket. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
4.2 Bérbeadás és terjesztés
(1) A SZOFTVERTERMÉK a Felhasználó által nem adható kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, és a Felhasználó semmilyen formában nem jogosult a SZOFTVERTERMÉKHEZ harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani. A Felhasználó nem jogosult a SZOFTVERTERMÉK saját nevében történő továbbértékesítésére és terjesztésére, kivételt képez ezalól a szabály alól a SalesAutopilot Affiliate Programjának keretein belül történő továbbértékesítés, az itt meghatározott szabályok szerint.

4.3 Többszörös felhasználás

(1) A SZOFTVERTERMÉK egy-egy fiókját nem szabad SalesAutopilot külön írásos engedélye nélkül több weboldal céljaira felhasználni. Ez alól kivételt képez az azonos tulajdonosi körbe tartozó web oldalak WebMonitor szoftverrel történő monitorozása.
(2) SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy kérdéses esetekben saját szempontjai szerint döntse el, hogy az adott esetben a fiók több weboldal céljaira van-e felhasználva.

4.4 Védjegyek

(1) Jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS nem biztosít semmilyen, a SalesAutopilot vagy alávállalkozói bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

4.5 A Szoftvertermék és a Szerzői jog (Copyright)

(1) A SZOFTVERTERMÉKNEK (beleértve, de nem kizárólag, a SZOFTVERTERMÉKBE beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és kisalkalmazásokat), az ahhoz kapcsolódó összes írásos dokumentációnak és a SZOFTVERTERMÉK összes másolatának szellemi tulajdona és az ahhoz bármely egyéb jogcímen kapcsolódó jogosultság a SalesAutopilotet és alvállalkozóit illeti. A SZOFTVERTERMÉK használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes szellemi tulajdon és bármely egyéb jogcímen keletkező jogosultság e tartalom tulajdonosának a tulajdona, amelyet az irányadó szerzői jog, a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek, különös tekintettel a SZOFTVERTERMÉK jellegéből adódóan a SZOFTVERTERMÉK segítségével létrehozható és üzemeltethető egyedi megoldások és alkalmazások kapcsán keletkező jogosultságra. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS a felsoroltak tartalma tekintetében semmiféle jogot sem biztosít a Felhasználónak. Az összes, itt kifejezetten át nem engedett jog vonatkozásában a SalesAutopilot jogfenntartással él.

5. A Szoftvertermék és a Szolgáltatások bemutatása

(1) A Szoftvertermék keretében SalesAutopilot marketingeszközöket, információkat, adatfeldolgozást és tárolást, valamint támogatást biztosít Felhasználó számára.

5.1 A WebMonitor szoftver bemutatása

(1) A WebMonitor szoftver használata keretében SalesAutopilot HTML kódrészletekkel látja el Felhasználót, melyeket Felhasználó beépít vagy beépíttet weboldalának forráskódjába a SalesAutopilot weboldalán elérhető használati útmutató szerint.
(2) A beépített mérőkódok a SalesAutopilot szerverével kommunikálva mérik a Felhasználó weboldalának látogatottságát.
(3) SalesAutopilot a Felhasználó felhasználónevével és jelszavával elérhető zárt internetes oldalon a látogatottsági adatokat bemutató kimutatásokat biztosít, valamint e-mail-ben való elküldést tesz lehetővé Felhasználó részére.
(4) SalesAutopilot a Szoftvertermék részeként NEM nyújt segítséget az adatok és kimutatások értelmezéséhez, azt Felhasználónak magának kell megoldania, vagy Egyedi igényként kell SalesAutopilot felé jeleznie, melyet SalesAutopilot egyedi díjazás ellenében és egyedi elbírálás alapján nyújthat Felhasználónak.
(5) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a WebMonitor szoftverrel weboldalán zajló adatgyűjtésről köteles tájékoztatni az oldal látogatóit, és hogy ezen tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása miatt a SalesAutopilotet semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

5.2 A SalesAutopilot szoftver bemutatása

(1) A SalesAutopilot szoftver használata keretében felhasználó feltölthet és elküldhet leveleket a felhasználó által meghatározott tartalommal, a felhasználó által, mint adatkezelő által kezelt e-mail címekre. A felhasználó elismeri, hogy a SalesAutopilot nem hoz létre semmilyen tartalmat és se nem szerzője sem publikálója a szolgáltatás segítségével küldött e-mailnek. A SalesAutopilot kijelenti, hogy nem ad el vagy bérbe e-mail listákat. A SalesAutopilot fenntartja a jogot, de nem kötelezi magát, hogy átnézzen és jóváhagyjon bármely a felhasználó által küldött tartalmat. A SalesAutopilot fenntartja a jogot, hogy bármely olyan tartalmat töröljön, amely megsérti a SalesAutopilot által definiált, az ezen szerződés 8. pontjában részletezett felhasználói szabályzatot. A SalesAutopilot lemond minden szerzői és egyéb jogról és felelősségről ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban.
(2) A direkt e-mail kampányok továbbításával kapcsolatban a SalesAutopilot nem vállal semmiféle garanciát az e-mailekben megjelenő tartalom pontosságáért. A SalesAutopilot kifejezetten elhárít minden olyan felelősséget amely a hírlevelek elküldéséből származó közvetlen, jelentős vagy esetleges károkból ered. A SalesAutopilot szolgáltatásán keresztül történő e-mail küldésekor a felhasználó felel az e-mail tartalmának valódiságáért, és a felhasználó köteles kártalanítani a SalesAutopilot-et minden olyan közvetlen, közvetett vagy lényeges követelésért vagy állítólagos követelésért, amely a Felhasználó által szolgáltatás használatából ered. A SalesAutopilot szolgáltatásának használatával a felhasználó megadja az engedélyt a SalesAutopilot-nek, hogy a Felhasználó által létrehozott tartalmat, e-mail listákat és egyéb információkat másolja és/vagy eltárolja. A SalesAutopilot nem használja fel a felhasználó által létrehozott tartalmat, e-mail listákat és egyéb információkat olyan célból amely megsértené a SalesAutopilot használatának szabályait.
(3) A SalesAutopilot használata keretében a Felhasználó feliratkozó űrlapokat hozhat létre és integrálhat weblapjába, mely űrlapok lehetőséget biztosítanak a Felhasználó weblapjának látogatóinak, hogy e-mail címük és egyéb adataik megadásával hozzájáruljanak Felhasználó adatbázisában való nyilvántartásukhoz.
(4) Felhasználó tudomásul veszi, hogy mindennemű adatgyűjtési és adatkezelési művelet részleteiről köteles az adatok megadóit (weboldalának látogatóit) a mindenkori jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztatni, és SalesAutopilotet a Felhasználó ezen kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatban semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.
(5) A szolgáltatás részeként a SalesAutopilot értesítheti a felhasználót a felhasználó által megadott e-mail címen a hírlevélre történő feliratkozásról, levélküldésről stb. A SalesAutopilot ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a felhasználó e-mailjei az adott időben elküldésre kerüljenek. Ennek ellenére a SalesAutopilot fenntartja a jogot az elküldés dátumának előzetes értesítés nélküli módosítására.

5.3 Az AdSmart szoftver bemutatása

(1) Az AdSmart szoftver használatának keretében SalesAutopilot viszonteladói program üzemeltetését segítő webes alkalmazást helyez üzembe és üzemeltet Felhasználó weboldalán.
(2) Az AdSmart szoftver használata során SalesAutopilot egyedi HTML kódrészletek Felhasználó weboldalán való elhelyezésével és Felhasználó internetes viszonteladóinak weboldalán való elhelyezés elősegítésével adatokat gyűjt és mutat be Felhasználó és viszonteladói számára. Ezen adatok lehetővé teszik, hogy Felhasználó és viszonteladói az internetes forgalom kapcsán keletkezett jutalékfizetési kötelezettség vonatkozásában egymással részben vagy egészében pénzügyileg elszámoljanak.
(3) SalesAutopilot a Felhasználó és viszonteladói közt végzendő pénzügyi elszámolásban kizárólag ez előző bekezdésben említett, és a SalesAutopilot nyilvános weboldalán az AdSmart szoftver leírásában részletezett adatok és kimutatások nyújtásával vesz részt, és ezen kívül semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

5.4 Egyedi igények kiszolgálása

(1) SalesAutopilot a Felhasználó egyedi igényeinek felmerülése esetén Projektjavaslatot készít, melyet a SalesAutopilot online felhasználói felületén keresztül tár Felhasználó elé.
(2) A Projektjavaslat árajánlatként működik, és azt Felhasználó a Projektjavaslat bemutatására szolgáló oldalon az “Elfogadom” gomb megnyomásával és a megerősítést kérő üzenet nyugtázásával fogadja el. Ezen elfogadás csak abban az esetben érvényes, amennyiben az Azonosító eljárás során Felhasználó már aktiválta hozzáférését. Amennyiben az aktiválás később történik meg mint az elfogadás, az elfogadás időpontjának az aktiválás időpontját kell tekinteni.
(3) A Projektjavaslat minden esetben tartalmaz minden, az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információt, feltételt, kikötést, és határidőt.

5.4.1 Egyedi igényekre vonatkozó fizetési feltételek

(1) Felhasználó vállalja, hogy a Projektjavaslat (árajánlat) elfogadása esetén a teljesítést követően kiállított számla ellenértékét 8 (nyolc) napos fizetési határidővel átutalja SalesAutopilot részére.

(2) Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Projektjavaslatban foglaltak teljesítése során SalesAutopilot a Felhasználónak felróható okokból a munkálatokat legalább 30 napig szüneteltetni kényszerül, SalesAutopilot jogosult az addig elvégzett munkák végeredményét átadni, és a munkák ellenértékét 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiszámlázni.
(3) Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ezen pont (1) és (2) bekezdésében leírt fizetési kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, SalesAutopilotnek jogában áll a Felhasználó számára nyújtott mindennenű szolgáltatás nyújtását szüneteltetni.
(4) Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ezen pont (1) és (2) bekezdésében leírt fizetési kötelezettségével 30 napos fizetési késedelembe esik, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és SalesAutopilotnek joga van a jelen Végfelhasználói Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. A hozzáférés jelszava és biztonsága

(1) Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt. A felhasználónak azonnal értesítenie kell a SalesAutopilot-et a hozzáférésének illegális használatáról vagy a biztonság bárminemű megsértéséről.
(2) FONTOS: Amennyiben a Felhasználó több személynek is hozzáférést biztosít a SZOFTVERTERMÉKHEZ (a továbbiakban Felhasználók), Felhasználó felelős az egyes Felhasználók jogosultsági szintjeinek megfelelő beállításáért, különös tekintettel a pénzügyi jogosultságra és az adminisztrátori jogosultságra. SalesAutopilot minden a nem megfelelő jogosultsági szintek kiadására visszavezethető kár felelősségét a Felhasználóra hárítja.

7. A szolgáltatás módosítása

(1) A SalesAutopilot fenntartja a jogot a szolgáltatásának ideiglenes vagy állandó jellegű szüneteltetésére illetve megszüntetésére a felhasználó előzetes értesítése nélkül. A SalesAutopilot nem köteles a szolgáltatását támogatni vagy frissíteni.

8. A SalesAutopilot Használatának szabályai

(1) A felhasználó kötelezettséget vállal és garantálja a szolgáltatás használata során, hogy betartja a jelen szerződésben leírt kikötéseket, feltételeket és a vonatkozó törvényeket, kifejezetten ide értve, de nem kizárólag a “2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről”-t.
(2) Az e-mail küldésével kapcsolatban, a felhasználó elfogadja hogy:
(a) Nem küld kéretlen reklámleveleket, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Kéretlen levélküldésről akkor beszélünk, ha olyan címzettnek küldenek levelet, aki nem tett a számára történő levélküldéshez való hozzájáruló nyilatkozatot még az első számára való levélküldés előtt.
(b) Nem használja a szolgáltatást törvénytelen célokra.
(c) Nem zaklat, fenyeget, nem okoz kényelmetlenséget, bosszúságot más személy(ek)nek.
(d) Nem küld vagy jelentet meg félreérthetetlenül erotikus tartalmú képeket vagy olyan anyagot, amely durván támadja a web közösségét, beleértve a rasszista, gyűlöletkeltő, szentségtörő képeket és tartalmakat, illetve amelyeket a SalesAutopilot ilyennek ítél.
(e) Nem küld vagy jelentet meg semmilyen rágalmazó, sértő, pontatlan, obszcén, szentségtörő vagy erőszakkeltő anyagot, vagy amely etnikailag támadó jellegű.
(f) Nem bátorít olyan információ vagy szoftver használatára vagy továbbküldésére amely sért bármilyen helyi, állami, vagy nemzetközi törvényt, jogszabályt.
(g) A szerző beleegyezése nélkül nem használ fel vagy reprodukál semmiféle olyan anyagot amelyet a szerzői jogi törvény véd.
(h) Nem továbbít olyan tartalmat amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít bármilyen csoport vagy személy ellen.
(i) Nem küld olyan tartalmat amely hivatkozást tartalmaz szexuális, pornográf, ízetlen képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális tartalomra, úgymint illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.
(3) A felhasználó elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a SalesAutopilot szolgáltatásával kapcsolatban. A szolgáltatást a felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel.
(4) Abban az esetben, ha a felhasználó a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a felhasználó szolgáltatáshoz vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.

9. Használat és tárolás

(1) A SalesAutopilot felhasználói információkat, e-mail listákat, e-maileket, statisztikákat, jelentéseket és más a felhasználóval összefüggő adatokat tárol az adatbázisban (A továbbiakban: ADATOK). SalesAutopilot vállalja, hogy az Adatok tárolása, feldolgozása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:
(a) SalesAutopilot vállalja, hogy a Felhasználó számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Felhasználó Adataihoz csak a Felhasználó által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.
(b) SalesAutopilot vállalja, hogy Felhasználó jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.
(c) SalesAutopilot vállalja, hogy a Felhasználó számára létrehozott felhasználói felület adatforgalmát a mindenkor elérhető, a technika aktuális állásának megfelelő titkosítással védi, és ennek igazolására Hitelességi Bizonyítványt szerez be.
(d) SalesAutopilot vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja valamint összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.
(e) SalesAutopilot vállalja, hogy a Felhasználó Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés Felhasználó és SalesAutopilot közt hatályban van.
(2) SalesAutopilot vállalja, hogy Felhasználó Adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból nem használja fel és nem adja tovább harmadik személynek, eltekintve attól az esettől, amikor arra SalesAutopilot jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben SalesAutopilot ellen folytatott, vagy SalesAutopilot által kezdeményezett jogi eljárás során ezt SalesAutopilot érdekei megkívánják.
(3) SalesAutopilot nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a SalesAutopilot vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a SalesAutopilot által nem befolyásolható esemény.

10. A POM csomagokról

(1) SalesAutopilot partnerével a MarketingMegoldások-kal (Alex NM Bt. 1028 Budapest, Máriaremetei út 52.) együttműködésben, a MarketingMegoldások ügyfelei részére speciális POM fantázianevű szolgáltatáscsomagot tesz elérhetővé.
(2) A POM csomagok a MarketingMegoldásoktól vásárolhatóak meg, a MarketingMegoldások által meghatározott feltételek szerint.
(3) A POM csomagok meghatározott időtartamra, és a SalesAutopilotrel történő meghatározott levélküldési darabszám erejéig egyidejűleg teszik elérhetővé a SalesAutopilot és a WebMonitor szoftvert.
(4) Amennyiben Felhasználó rendelkezésre állási idő alatt a levélküldési keretet nem használja ki, mind a WebMonitor, mind a SalesAutopilot szoftver a rendelkezési állási idő utolsó napjáig használható. A következő napon a SalesAutopilot szoftver havidíjas csomagra, a WebMonitor szoftver arra a csomagra vált, amelyet a Felhasználó a Regisztráció alkalmával megjelölt.
(5) Amennyiben Felhasználó a levélküldési keretben meghatározott darabszámú e-mailt a rendelkezésre állási idő lejárta előtt elküldi, úgy a POM csomag a keret utolsó e-mailjének elküldésével lejár. Ekkor a SalesAutopilot szoftver havidíjas csomagra vált, a WebMonitor szoftver arra a csomagra vált, amelyet a Felhasználó a Regisztráció alkalmával megjelölt. Ez abban az esetben is így történik, ha a rendelkezésre állási idő még nem telt le.

10.1 POM csomagok fajtái

(1) A POM 200 csomag rendelkezésre állási ideje két naptári hónap, levélküldési kerete 200 levél.
(2) A POM 2200 csomag rendelkezésre állási ideje öt naptári hónap, levélküldési kerete 2200 levél.

10.2 A POM csomag használatának kezdete

(1) A POM csomag használata a Regisztrációval kezdődik abban az esetben, ha a Regisztráció során Felhasználó választott felhasználónevének ÉS jelszavának pontosan azt a felhasználónevet és jelszót adja meg, amelyet a MarketingMegoldásoktól a POM eBook-hoz kapott. Ilyen esetben a POM csomagot a Regisztrációval kezdődően használatba vettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a Felhasználó ténylegesen nem kezdi meg a Szoftvertermék kezelését.
(2) A POM csomag már meglévő SalesAutopilot fióknál is aktiválható. Az erre irányuló kérést a SalesAutopilot Ügyfélszolgálati rendszerén keresztül küldött írásos üzenettel kell jelezni.

10.3 POM csomag lemondása

(1) A POM csomag lemondása a WebMonitor és SalesAutopilot csomag egyidejű lemondásával lehetséges, a 2.4 részben leírtak szerint.
(2) A fel nem használt POM csomag rendelkezésre állási időkeret vagy fel nem használt e-mail küldési keret díja nem visszatéríthető.

11. A WebMonitor szoftver díjszámítása

(1) A WebMonitor szoftver tekintetében két féle díjcsomag, és díjcsomagonként korlátlan számú díjkategória létezik. A szolgáltatás aktuális havi díját a díjcsomag és a díjkategória együttesen határozzák meg.
(2) Az egyes díjcsomagok az igénybe vehető szolgáltatások tekintetében különböznek. A díjcsomagot a felhasználó megválaszthatja (11.11) és megváltoztathatja (11.12). A Felhasználó díjkategóriáját SalesAutopilot határozza meg a 11.13 pontban leírtak szerint.
(3) 11.11 Csomagválasztás: Felhasználó a Regisztráció során köteles megadni, hogy melyik WebMonitor díjcsomagot szeretné használni.
(4) Felhasználó a díjcsomagot a későbbiekben a csomagváltásra vonatkozó szabályok szerint megváltoztathatja.
(5) 11.12 A csomagváltás szabályai: A csomagváltás a SZOFTVERTERMÉK online kezelőfelületének PÉNZÜGYEK menüpontjában, vagy az Ügyfélszolgálati rendszeren keresztül küldött írásos üzenettel kezdeményezhető kizárólag a pénzügyi jogosultsággal rendelkező felhasználó által.
(6) Csomagváltás egy nap legfeljebb egyszer lehetséges.
(7) A csomagváltás a csomagváltás kezdeményezésének napját követő nap 0:00 órakor lép érvénybe.
(8) 11.13 Díjkategória meghatározása: A díjkategória meghatározása a tárgyhónap végén a monitorozókóddal ellátott oldalak összes tárgyhónapban kezdeményezett oldalletöltéseinek száma szerint történik, a mindenkori WebMonitor árlistában foglaltak szerint.
(9) 11.14 A díjszámítás módja: A tárgyhó végén megállapításra kerül a tárgyhavi díjkategória, majd az esetleges díjcsomagváltások szem előtt tartásával, a díjkategória és díjcsomag együttes figyelembe vételével napi alapon történik a díj kiszámítása.
(10) A mindenkor érvényes díjtáblázat elérhető a / honlapon a WebMonitor szolgáltatások és árak részben.

12. A SalesAutopilot szoftver díjszámítása

(1) A SalesAutopilot szoftver tekintetében kétféle díjcsomag létezik: Prepaid (előre fizetett) és Havidíjas.
(2) Prepaid csomagok: A Prepaid csomagok meghatározott darabszámú e-mail elküldésére jogosítják fel a felhasználót a rendelkezésre állási időn belül. A Prepaid csomagok megrendeléskor azonnal aktiválódnak, díjuk azonnal esedékessé válik és az arról szóló számlát SalesAutopilot azonnal – nyolc napos fizetési határidővel – kiállítja és postázza Felhasználó részére.
(3) Havidíjas csomag: A Havidíjas csomag esetében ötféle díjkategória van. A Felhasználóra vonatkozó díjkategóriát SalesAutopilot az adott hónapban elküldött e-mailek száma alapján utólag határozza meg. A SalesAutopilot szolgáltatás díjcsomagjait és árait a mindenkori SalesAutopilot árlista tartalmazza.
(5) 12.21 SalesAutopilot csomagváltás: Csomagváltás két féleképpen történhet: a Felhasználó által kezdeményezve és automatikusan.
(6) 12.211 Felhasználó általi csomagváltás: Amikor a Felhasználó Havidíjas csomagról Prepaid csomagra vált, a csomagváltás napjáig a Havidíjas csomag díjait kell megfizetnie.
(7) 12.212 Automatikus csomagváltás: Amikor valamely Prepaid csomag levélküldési kerete kimerül vagy rendelkezésre állási ideje lejár, a rendszer automatikusan átvált Havidíjas csomagra. Amennyiben egy Prepaid csomag kimerülését illetve lejártát követően a felhasználó 1 munkanapon belül új Prepaid csomagot rendel, az 1 nap havidíjas csomag díja nem kerül kiszámlázásra.

13. A szolgáltatás díjfizetése

(1) A Szoftvertermék fizetendő díjai minden naptári hónap lezárultával egyben kerülnek kiszámlázásra. A díjak kiegyenlítésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 15. napja. SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, de nem kötelezi magát, hogy egyes esetekben – különösképpen a szolgáltatás megrendelésének hónapjában – a törthavi díjakat egy hónapos csúszással, az első egész havi díjjal együtt számlázza ki.

13.1 A szolgáltatás felfüggesztése a díjfizetés elmaradása miatt

(1) Amennyiben Felhasználó az esedékes díjakat a SalesAutopilot részére az aktuális fizetési határidőre nem fizeti meg, SalesAutopilot – előzetes figyelmeztetés nélkül – a késedelmes tételek beérkezéséig felfüggesztheti a szolgáltatás nyújtását, és ezzel egyidejűleg életbe léptetheti az ezen szerződés 2.4 pontjának (2) és (4) szakaszaiban tárgyalt eljárásokat.
(2) Amennyiben a fizetési késedelem mértéke meghaladja a 30 naptári napot, SalesAutopilot a Szoftvertermék adatbázisban Felhasználó által tárolt adatokat és beállításokat a továbbiakban nem köteles sem archiválni, sem megőrizni. Az ilyen adatok és beállítások törléséből eredő károkért SalesAutopilot semmiféle felelősséggel nem tartozik.

13.2 A szolgáltatás Felhasználó által történő felfüggesztése

(1) Amennyiben Felhasználó a Szoftvertermék Kezelőfelületének Pénzügyek menüpontjában vagy az Ügyfélszolgálati rendszerben valamely szolgáltatás felfüggesztését kezdeményezi, a szolgáltatást SalesAutopilot a szóban forgó napon 24 óráig nyújtja. Ilyen esetben a díjköteles időszak utolsó napja is a szolgáltatás felfüggesztésének napja.
(2) Amennyiben Felhasználó a SalesAutopilot valamennyi szolgáltatásának nyújtását (jelenleg: WebMonitor, SalesAutopilot, AdSmart) felfüggeszti, az a jelen szerződés Felhasználó által történő, azonnali hatályú felmondásának minősül.
(3) SalesAutopilot vállalja, hogy ha a szolgáltatás felfüggesztését Felhasználó kezdeményezte, akkor amennyiben Felhasználónak nincs lejárt díjtartozása és azt külön kéri, úgy SalesAutopilot a Felhasználó által a Szoftvertermék adatbázisában tárolt adatokat archiválja, tárolja, és a későbbiekben a Felhasználó kérésére – újraaktiválási díj megfizetésének ellenében – visszaállítja. Az újraaktiválási díj a mindenkori weboldal készítési óradíj és az újraaktiválásra fordított munkaidő alapján számítandó ki.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben tárgyalt cselekmény megvalósul, és Felhasználónak ezek után keletkezik lejárt díjtartozása, SalesAutopilot nem köteles a (3) bekezdésben tárgyaltak szerint tovább tárolni Felhasználó adatait, azokat azonnali hatállyal törölheti adatbázisából.

14. Jótállási nyilatkozat

(1) A SalesAutopilot semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás, a weboldalon megjelenő információ vagy termék vonatkozásában keletkező bármilyen típusú kárra. Különösen nem felelős a különleges, közvetett vagy eseti károkért, vagy az elvesztett haszonért, bevételért vagy elvesztett használatért, amely a SalesAutopilot szolgáltatásának, weboldalának vagy az általa tartalmazott információ használatán kívül vagy azzal összefüggésben keletkezik, ahogy a gondatlanságból, sérelemből, törvény betartásából keletkező károkért sem felelős.

15. A szerződés és a díjak módosítása

(1) A szolgáltatás díjait SalesAutopilot weboldalán az egyes szoftverek bemutató oldalairól elérhető mindenkori árjegyzékében teszi közzé.
(2) SalesAutopilot jogosult a jelen szerződést valamint a szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően a Felhasználó azt 8 (nyolc) munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy – Felhasználó kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával – a módosítások hatályba lépnek.
(3) Minden olyan esetben, amikor a módosulások olyan szolgáltatást érintenek, amelyet már legalább 1 felhasználó használ, SalesAutopilot köteles a módosulásról 30 nappal az érvénybe lépést megelőzően értesítést küldeni a Felhasználónak a Felhasználó által megadott e-mail címére, és ezzel egyidőben a SalesAutopilot.hu vagy egyéb a szolgáltatást leíró weblapján elhelyezni a módosulásra vonatkozó tájékoztatást.
(4) Minden olyan esetben, amikor a módosulások kizárólag újonnan bevezetett szolgáltatásokat érintenek, azaz a szóban forgó szolgáltatásokat még egyetlen felhasználó sem használja, SalesAutopilotnek jogában áll a módosulással kapcsolatos tájékoztatást a megfelelő weboldalon való elhelyezésre korlátozni.
(5) Felhasználó vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló ADATMÓDOSÍTÁS menüpontban megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja.
(6) Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az árak vagy a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, SalesAutopilot-et ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés valamint árjegyzék eljutott volna hozzá.

16. Referencia

SalesAutopilot fenntartja magának a jogot, de nem kötelezi magát, és Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy Felhasználó ettől eltérő írásbeli kérése hiányában SalesAutopilot referencialistáján felhasználja Felhasználó cégnevét az általa igénybe vett szolgáltatás megjelölésével.

17. Egyebek

A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény, illetve a www.SalesAutopilot.hu internetes honlapon közzétett szolgáltatás-leírások az irányadók.