Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a SalesAutopilot Kft. mint adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be – nem ideértve a munkaerő toborzási adatkezeléseket – annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” megismerhesse a SalesAutopilot által az Ön személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

A SalesAutopilot Kft. mint adatkezelő adatkezeléseit 2018. május 25-ig korábbi Adatkezelési Tájékoztató szabályozta, május 25-től az európai egységes adatvédelmi rendeletnek megfelelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza.

Amennyiben Ön állásjelentkezőként kereste fel weboldalunkat, figyelmébe ajánljuk az alábbi linket:

1) Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: SalesAutopilot Kft.
Székhely címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Adószám: 25743500-2-41
Közösségi adószám: HU25743500
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773
Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálat: https://support.salesautopilot.com/hc/hu/
Email: info@salesautopilot.hu

Telefon: (+36) 1 490 0172

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A lényeg érthetően: Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.


Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Önműködősítő hírlevél

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: keresztnév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP cím
 • Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés
  üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
 • Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 6 hónapig
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek):

SalesAutopilot szoftver szolgáltatás (SaaS) használat és ügyfél tájékoztatás

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, weboldal, regisztráció dátuma, felhasználónév,
  cégnév, felhasználói szerep
 • Az adatkezelés célja: A szoftver szolgáltatás használatának biztosítása, ügyfelek rendszeres tájékoztatása a szoftver használatával kapcsolatban, valamint az ügyfeleknek a szoftverhasználatra vonatkozó véleményének megismerése.
 • Kit érint pontosan: aki ingyenes vagy fizetős SalesAutopilot fiókot regisztrál magának a SalesAutopilot.hu weboldalon.
 • Időtartama:
  • Ha ingyenes fiókját 12 hónapon keresztül nem használja, a szerződést SalesAutopilot felmondja, fókját törli, majd a felmondást követő 5. év végén az adatokat törli
  • Ha ingyenes fiókját lemondja, vagy SalesAutopilot a szerződést ingyenes fiókja vonatkozásában felmondja: SalesAutopilot az Ön fókját törli, majd a felmondást követő 5. év végén az adatokat törli
  • Ha fizetős fiókját lemondja, vagy SalesAutopilot a szerződést fizetős fiókja vonatkozásában felmondja:SalesAutopilot az Ön fókját törli, majd a felmondást követő 8. év végén az adatokat törli
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon, Legendás Szolgáltatás Kft.
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): –
 • Az ügyfél tájékoztató emailekről bármikor le tud iratkozni, és a szerződés megszűnését követően ilyen jellegű tájékoztatást nem kap, adatkezelés nem történik

SalesAutopilot felhasználói hírlevél

 • Jogalap: szerződés
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: A SalesAutopilot felhasználók számára (akik nem maguk regisztrálták fiókukat, hanem felhasználóként adták hozzá őket) a használatot segítő hírek, információk, tartalmak megjelenéséről szóló hírlevél, üzletfejlesztés.
 • Kit érint pontosan: akinek egy fiók fő felhasználója (szerződője) felhasználót hoz létre szervezete SalesAutopilot fiókjához
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, a felhasználó törléséig vagy a szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnhet:
  • Ha ingyenes fiókját 12 hónapon keresztül nem használja
  • Ha fizetős fiókját lemondja
  • Ha a szerződést SalesAutopilot rendes felmondással 30 napos határidővel felmondja
  • Ha a szerződést súlyos szerződésszegés miatt SalesAutopilot azonnali hatállyal felmondja
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

SalesAutopilot ügyfél / felhasználói tájékoztató emailek

 • Jogalap: szerződés teljesítés
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: A SalesAutopilot használatával kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív olyan információk eljuttatása melyek eljuttatása létszükséglet a szerződéses viszony megfelelő fenntartása érdekében. Példák:
  • szerződésmódosításról, árváltozásról szóló információk (csak a fiók fő felhasználójának)
  • pénzügyi emlékeztető (a fiók fő felhasználójának, pénzügyi jogosultsággal rendelkező felhasználóknak és adminisztratív jogosultságú felhasználóknak
  • szolgáltatás kimaradásról, vagy annak helyreállásáról szóló információk (minden felhasználónak)
 • Kit érint pontosan: minden SalesAutopilot ügyfél minden egyes felhasználóját az általuk a regisztrációkor vagy később megadott felhasználói szerephez kapcsolódó témákban
 • Leiratkozás: csak a felhasználó törlésével lehetséges
 • Időtartama: a felhasználó törléséig vagy a szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnhet:
  • Ha ingyenes fiókját 12 hónapon keresztül nem használja
  • Ha fizetős fiókját lemondja
  • Ha a szerződést SalesAutopilot rendes felmondással 30 napos határidővel felmondja
  • Ha a szerződést súlyos szerződésszegés miatt SalesAutopilot azonnali hatállyal felmondja
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek):

Regisztrációhoz kötött tartalmak elérése

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: az igényelt online tartalomhoz való hozzáférés, a későbbi frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és az adott tartalomhoz szorosan kapcsolódó információk eljuttatása
 • Kit érint pontosan: aki az adott tartalmak elérésére vonatkozó regisztrációt elvégzi. Példák:
  • “A legteljesebb ellenőrző lista marketing emailjei célbajutattásához; Ellenőrző lista email küldés előttre” – PDF esettanulmány
  • “Hogyan értünk el nettó 12 Millió Forint EXTRA bevételt egy teljesen átlagos webshopban mindössze 8 órányi munkával a SalesAutopilot segítségével?” – Videó esettanulmány
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, de legkésőbb a tartalom letöltését követő 3 évig
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek):

Döntéselőkészítő Bemutatóra való regisztráció

 • Jogalap: szerződés
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, dátum
 • Az adatkezelés célja: A bemutató szervezése, megtartása, és a felmerült kérdések megválaszolása a bemutató céljának megvalósulása érdekében
 • Kit érint pontosan: aki a bemutatóra regisztrál, és akit vendégként regisztrálnak a bemutatóra
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama:
  • regisztrálóként leiratkozásig, de legkésőbb a bemutatón való részvétel után 1 évig
  • el nem fogadott vendég regisztráció esetén a regisztrációt követő 30 napig
  • elfogadott vendégregisztráció esetén leiratkozásig, de legkésőbb a bemutatón való részvétel után 1 évig
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon, BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek):

Webinárium formában történő tartalom szolgáltatás

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév
 • Az adatkezelés célja: az igényelt webináriumon való részvétel, valamint a webinárium felvételéhez történő hozzáférés
 • Kit érint pontosan: aki az adott webináriumra regisztrál
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, de legkésőbb a szóban forgó webinárum időpontja után 3 hónapig
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon, Genesis Digital
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Genesis Digital

Termék / tréning szolgáltatás megvásárlása

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, a vevő megjegyzése / véleménye, számlázási cím, szállítási cím
 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése
 • Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon, Google, Dropbox, Könyvelő, Simple, Számlázz.hu, Paypal, Braintree, Raiffeisen Bank, Magyar Posta (fizikai termék kiszállítás estén), BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek):

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése

 • Jogalap: szerződés vagy jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: online formon megadott kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya, regisztráció dátuma, ügyfélelégedettségi visszajelzésben megadott adatok, telefonhívások hangfelvétele (időpontja, tartalma, telefonszám)
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára, ügyfélelégedettségi felmérések végzése és azok adatainak elemzése, ügyféltájékoztatás.
 • Időtartama:
  • Fizetős SalesAutopilot fiókkal, vagy más fizetős szolgáltatással, termékkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyek esetében 8 év
  • Ingyenes SalesAutopilot fiókkal kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyek esetében 5 év
  • Rögzített telefonhívások tartalmának időtartama: 5 év
  • egyéb esetekben bármikor ingyenesen kérheti adatai törlését
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Drift, Eldacon, MCN Telecom, Zendesk
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

SalesAutopilot partnerprogram regisztráció

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: cégnév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jutalékelszámolás
 • Az adatkezelés célja: A partnerprogram szerződéskötési folyamattal kapcsolatos információk eljuttatása, a szerződés megkötése, majd a partner támogatása a szerződés keretében.
 • Időtartama: a partner szerződés létrejötte esetén a szerződés megszűnését követő 8 évig, a szerződéskötés meghiúsulása esetén a regisztrációt követő legkésőbb 1 hónap
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon, Könyvelő
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Felhasználói interjú részvétel

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, felhasználói interjú hang és/vagy videófelvétel
 • Az adatkezelés célja: felhasználói interjú lefolytatása a felhasználói élménnyel kapcsolatos visszajelzések gyűjtése céljából
 • Kit érint pontosan: aki a felhasználói interjúra interjúalanyként önként jelentkezik
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, de legkésőbb a felhasználói interjú lefolytatását követő 6 hónap
 • Adatfeldolgozó: Ergománia Informatikai  Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): –

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.
Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

4) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-
  tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

5) Adatfeldolgozók

Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Amazon
Tárhely szolgáltatás
Amazon Web Services, Inc.
Székhely: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Weboldal: www.amazon.com

Eldacon
Rendszerüzemeltetési szolgáltatás
Eldacon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 57.
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 869001
Telefonszám: 06 1 323 3065
Weboldal: www.eldacon.hu

MCN Telecom
IP telefon szolgáltatás az ügyfélszolgálati kimenő és bejövő hívásokhoz
MCN telecom Telekommunikációs Szolgáltató Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Kemenes utca 8. félem. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-702746
Telefonszám: 06 1 490 0999
Weboldal: www.mcntelecom.hu

BIP kampány
SMS küldő szolgáltatás
Bip Communications Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23. b. ép. III. em. 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 947432
Telefonszám: +36-30/493-7166
Weboldal: https://sms.bipkampany.hu/

Dropbox
Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás
Dropbox Inc.
Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States
Telefonszám: 415-857-6800
Weboldal: www.dropbox.com

Optimonk
Felugró ablakokat kezelő alkalmazás
Webshop Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09 09 024017
Weboldal: www.optimonk.hu

Drift
Ügyfélszolgálati Csevegés alkalmazás
Drift.com, Inc.
222 Berkeley St, Floor 6
Boston, MA 02116
Phone: +1 855-266-1567

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

Könyvelő
Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok
Adónavigátor Tanácsadó Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
Adószám: 14428739-2-03
ugyfelszolgalat@adonavigator.hu
+36 76 401 037

Simple
Fizetési szolgáltatás bankkártyás fizetéshez
OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Cégjegyzékszám: 01 09 174466
Telefonszám: +36 1 776-6901
Weboldal: https://www.simple.hu/fooldal/

Számlázz.hu
Számlázás
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszám: +3630 35 44 789
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Paypal
Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés esetén
PayPal Holdings Inc
Székhely: 2211 N 1st St SAN JOSE   CA   95131-2021
Telefonszám: +1408.9677400
Weboldal: www.paypal.com

Braintree
Fizetési szolgáltató fizetős fiókra váltáskor végzett ügyfélhitelesítésnél
PayPal Holdings Inc
Székhely: 2211 N 1st St SAN JOSE   CA   95131-2021
Telefonszám: +800 3005 4300
Weboldal: www.braintreepayments.com/

Raiffeisen Bank
Bankszámla szolgáltatások
Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Telefonszám: +36 80 488 588
Weboldal: https://www.raiffeisen.hu/

Magyar Posta
Csomagkézbesítő szolgáltatás
Magyar Posta Kártyaközpont Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201.
Cégjegyzék-szám: 01-10-042463
Telefonszám: +36-1-767-8200
Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal

Zendesk
Ügyfélszolgálati rendszer
Székely: 1019 Market St, San Francisco, CA, 94103
Weboldal: https://www.zendesk.com/

6) Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

7) Adatbiztonság

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Weblapjaink minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

8) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig még nem volt semmilyen probléma!

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az info@salesautopilot.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/
 • Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

9) Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Utolsó frissítés: 2020-10-05